La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet públiques les xifres provisionals dels centres que s’han acollit al procediment d’autorització d’un pla específic d’organització de la jornada escolar a les escoles.

Per comarques, a Alacant l’han sol·licitat 95 centres, 67 sol·licituds corresponen a les comarques de Castelló i 200 de les sol·licituds presentades són de les comarques de València.

Aquestes dades són xifres provisionals corresponents al matí de hui, dia en què s’ha iniciat el recompte de sol·licituds.

Per tant, les xifres podrien experimentar lleus variacions, ja que s’ha de realitzar la comprovació de totes les sol·licituds. Les xifres definitives es coneixeran al llarg d’aquesta setmana.

Fases del procés de sol·licitud de modificació de jornada escolar

Una vegada acollides les sol·licituds, la direcció territorial, mitjançant la Inspecció, realitzarà un informe i l’enviarà, junt amb la resta de documentació, a la Direcció General de Política Educativa, que emetrà als centres educatius una resolució que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe el rebran els centres abans del 15 de març i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà abans de les vacances.

Finalment, la consulta se celebrarà a tots els centres el dia 4 d’abril. Al dia següent es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la Direcció General de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la Conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, abans de l’inici del període d’admissió dels alumnes, si és procedent, l’autorització definitiva perquè cadascun dels centres educatius aplique el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.