La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, s’ha compromès davant els sindicats presents a la Mesa General de Negociació a exigir al Govern central que s’elimini la restricció del nombre de places que es poden convocar a les diferents ofertes d’ocupació pública (OPE) per augmentar les plantilles de l’Administració pública valenciana.

La consellera ha assegurat que és “imprescindible la desaparició de les taxes de reposició. No és possible fer front a les deficiències de les que pateix l’Administració de la Generalitat si el Govern de la Nació segueix mantenint limitacions a la possibilitat de convocar ofertes d’ocupació “.

Gabriela Bravo ha explicat que aquest Consell “ha reclamat i seguirà reclamant l’eliminació en les pròximes lleis de pressupostos generals de l’Estat de les limitacions respecte a les ofertes públiques d’ocupació”.

Els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 establien per a les comunitats autònomes uns límits que permeten, per primera vegada des de 2009, una taxa de reposició del 100% per a funcionaris dels sectors considerats prioritaris.

Això significava que es podien convocar oposicions per cobrir la totalitat dels llocs que haguessin quedat vacants, principalment per jubilacions.

Per a les altres categories professionals, la taxa de reposició es va limitar al 50% després d’anys d’haver-se mantingut a zero. Aquesta circumstància va ser aprofitada per la conselleria que dirigeix ​​Gabriela Bravo per acordar amb els representants sindicals l’Oferta d’Ocupació Pública (OPE) de l’any 2016 que contempla la creació de 863 noves places (342 de torn lliure i 521 de promoció interna) i que es desenvoluparà al llarg del proper 2017.

Els representants de l’Executiu valencià i de les centrals sindicals han coincidit en la necessitat de derogar les restriccions contingudes en el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària. Aquesta normativa ha suposat “no només una pèrdua important de poder adquisitiu per part dels treballadors públics, sinó també el retrocés en els seus drets socials i les seves condicions laborals”, ha indicat la consellera.

Així mateix, a la taula, també s’ha acordat exigir al Govern central que s’elimini la incompatibilitat que prohibeix al personal funcionari i estatutari accedir a la jubilació parcial.

En un altre ordre de coses, tots els sindicats, a excepció de la Intersindical que ha votat en contra, han arribat a un pacte amb el Consell pel qual s’estableixen els criteris comuns de les convocatòries de les OPE per als anys 2017, 2018 i 2019.

Entre les novetats destaca que les OPE dels exercicis esmentats es duran a terme mitjançant dues modalitats d’accés tal com permet la llei: els processos de consolidació i els processos de concurs-oposició ordinaris.

En els processos de consolidació es convocaran places per cobrir aquells llocs de caràcter estructural dels diferents cossos i escales que estiguin dotats pressupostàriament i que es trobin ocupats interinament o temporal amb anterioritat a l’1 de gener de 2005. Aquests processos comptaran amb proves de contingut teòric i pràctic on la valoració de la fase d’oposició serà del 60% i la de la fase de concurs serà el 40%.

Un altre dels pactes que s’han assolit, amb el suport unànime de les centrals sindicals, és la creació d’una comissió per a la reversió de les prestacions sanitàries laborals al sistema públic de salut, que encara prestaven asseguradores i mútues privades.