L’Ajuntament de Castelló aprovarà en el ple ordinari del mes de novembre una declaració institucional, presentada pel Grup Socialista, donant suport al manifest de la Federació d’Associacions per la Integració del Sord a la Comunitat Valenciana HELIX.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes, des del moviment de persones amb discapacitat auditiva i les seves famílies HELIX han elaborat un manifest que defensa la necessitat de posar a l’abast dels nens, nenes i joves amb sordesa tots els recursos de suport que en actualment brinda el progrés mèdic, tecnològic i educatiu, recursos que els permeten ser ciutadans en igualtat de condicions, amb una vida normalitzada, autònoma i independent, i amb participació activa en la societat de què són membres, maximitzant així la inversió realitzada.

En el moment actual, i gràcies als avenços en l’àmbit de la sanitat, l’educació, la tecnologia i la societat de la informació, les persones sordes poden accedir a l’entorn sonor, al llenguatge oral a edats molt primerenques, al moment evolutiu que correspon, i de forma més natural que les anteriors generacions, el que els ofereix unes possibilitats de desenvolupament personal i professional impensables fa unes dècades. El desenvolupament de la llengua oral permet progressos significatius en lectoescriptura, sent la lectura una via imprescindible per a l’autonomia en l’aprenentatge, la generació de nous coneixements i l’estímul a la recerca d’informació.

Les mesures d’actuació que l’actual marc legal garanteix i el desenvolupament de les quals per part de les administracions públiques és d’imperatiu compliment són: diagnòstic precoç i atenció logopèdica primerenca especialitzada, formació del professorat i dotació de recursos, i accessibilitat a la informació ia la comunicació.

La declaració conclou afirmant que “totes aquestes mesures són elements indispensables que han d’estar incorporats i integrats en una societat del benestar i madura de la qual les persones sordes volen i han de participar amb tot el dret”