El Pla d’Ordenació Detallada, el document que completa la redacció del Pla General de Castelló i que s’exposa al públic a partir d’avui durant 45 dies hàbils, dissenya una ciutat més compromesa amb l’espai públic i la seua habitabilitat i, per tant, amb la millora de la qualitat de vida. El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó, ha explicat que el nou planejament es planteja tres grans objectius: els relatius a l’ordenació urbanística, a la sostenibilitat ambiental i a la qualitat de vida.

En matèria d’ordenació, Simó ha destacat que s’aposta per “un major equilibri de la densitat urbana residencial per a aconseguir una correcta proporció entre els espais públics i el volum edificat i d’aquesta manera garantir la proximitat de zones verdes i equipaments als barris”.

A més, el POD aposta per una homogeneïtzació de les altures per a aconseguir una imatge més unitària i identificativa, incorpora la integració paisatgística com un criteri més d’ordenació i planteja una major dotació de carrer en funció de l’altura de l’edificació per a garantir el major confort acústic, tèrmic i lumínic en els nous desenvolupaments urbans.

Altres elements destacats són la protecció del patrimoni, la major diversitat d’usos del sòl adequada i compatible que afavorisca la proximitat de serveis que faciliten la vida quotidiana i la incorporació de la rehabilitació, regeneració i renovació urbana com a element estratègic de cohesió social. “Aquests criteris d’ordenació pretenen garantir que la ciutat es base en teixits compactes, de manera que en els desplaçaments es minimitze l’ús del vehicle motoritzat i es fomente la mobilitat sostenible”.

Quant a la sostenibilitat mediambiental, el POD potencia la infraestructura verda urbana. Es tracta d’una xarxa de recorreguts funcionals o ecològics que garantisquen una adequada connectivitat d’equipaments i espais d’interès que contribuïsquen a fer de Castelló “una ciutat més amable i atractiva per a residir”.

Simó ha explicat que s’obri un període de 45 dies hàbils de consulta ciutadana i presentació d’al·legacions. El regidor ha explicat que el POD s’estructura en dos grans apartats: d’una banda, la documentació informativa i justificativa i, d’un altre, la documentació amb eficàcia normativa. Aquesta última inclou els plànols d’ordenació detallada, les ordenances (generals i particulars), les fitxes de gestió de sectors amb ordenació detallada, les fitxes de gestió d’unitats d’execució i les fitxes de declaració d’interès comunitari.