Castelló preveu actualitzar el seu ordenança de guals amb l’objectiu d’ajustar-se millor a les demandes ciutadanes. La Regidoria d’Ordenació del Territori, a través de les àrees de Mobilitat Urbana i Activitats, planteja potenciar els vados temporals o horaris per a alliberar el major espai possible d’aparcament en la via pública i facilitar que es puga estacionar enfront d’un local o immoble al finalitzar la seua jornada laboral. Per a això, segons ha explicat el regidor de Mobilitat Urbana, Rafa Simó, la nova ordenança incorpora tres tipus de gual, dos dels quals compatibilitzen la restricció del vado amb l’aparcament en funció de diferents horaris. L’ordenança, que ha rebut llum verda per part de la Junta de Govern Local, haurà de ser aprovada pel ple perquè entre en vigor.

Junt amb el vado permanent, es regula també un vado horari que funcionarà durant tota la setmana de 8:00 a 20:00 mentres que la resta d’hores podrà utilitzar-se com una plaça d’aparcament més pel públic en general per a aparcar. I s’incorpora un nou vado d’horari especial que s’utilitzarà de 16:00 a 10:00 de l’endemà, excepte festius. La resta del temps, és a dir, de 10:00 a 16:00, la reserva d’espai quedarà lliure en la modalitat d’estacionament en superfície regulat ORA.

Este vado d’horari especial es podrà autoritzar per a aparcaments de vivendes unifamiliars situades en el carrer Rosa María Moles, Pintor Carbó, Columbrets, Ferran el Catòlic, avinguda Chatellerault, Jacinto Benavente, avinguda Vila-real, Barcelona i encreuament del Riu Sec fins a connectar Rosa María Moles. En el Grau, la zona inclouria el Camí Serreual, Avinguda Els Pins, Harley Davidson, avinguda Ferrandis Salvador, Passeig Buenavista, Treballadors de la Mar, carrer La Sardina, Del Sorell i prolongació dels grups Sant Roc i Sant Pere.

Les plaques de senyalització dels vados, una vegada concedida la preceptiva autorització, s’adaptaran a cada un dels tres tipus de gual. El fons d’esta placa de senyalització serà groc per als guals permanents; de color verd per als vados horaris i de color blau per als guals d’horari especial.

L’autorització del vado es concedirà per la Junta de Govern Local i quedarà condicionada a la realització, si és el cas, de les obres necessàries en el tram de vorera, via o espai públic afectat pel gual per a la materialització física de l’entrada i eixida de vehicles i de la correcta senyalització vertical i horitzontal.