CCOO-CHPCS s’ha negat a aprovar la jornada laboral 2017 per al personal del Consorci per suposar un retrocés en drets consolidats i la ruptura unilateral de pactes anteriors.

L’organització entén que la proposta de la Direcció sobre la jornada laboral 2017, portada a la taula de negociació a finals de desembre, introdueix noves vulneracions de drets tant en el còmput de la jornada laboral anual com en la distribució de la mateixa.

Al principi, el greuge s’inicia amb la ruptura unilateral per part del Consorci d’un acord de taula, aprovat fa tres anys, d’aplicació d’una minoració de la jomada en compensació de diversos conceptes, i que ara es modifica a la bajapor partedel Consorci, un cop més, per imperatiu i al marge de la negociació col·lectiva.

La jornada laboral que es proposa modifica les hores de guàrdia dels dissabtes, comportant això una modificació necessària de la distribució de jomada ordinària, el que obligaria a més al personal que ja cumplecon seva jomada en horari de dilluns a divendres, a fer una sobrejomada, de la qual tampoc es concreta compensació algima; havent de tenir en compte que aquesta alteració de la distribució de la jomada és matèria de negociació, que tampoc s’ha produït.
Així, aquesta proposta de jornada laboral 2017, plantejada des de la Direcció del Consorci, ha estat portada endavant amb plena col·laboració de la plataforma CSIF, CEMSATSE i UGT, els qui la van aplaudir aprovant-mitjançant el seu vot favorable. Únicament va comptar lapropuesta amb laoposición de CCOO-CHPCS, que va votar en contra per considerar les mesures incloses contràries a tots els principis de garantia i desenvolupament dels drets laborals del personal i al dret de negociació col·lectiva, menyspreat de manera continuada.

CCOO-CHPCS, entenent que la tasca sindical s’ha d’encaminar a la defensa dels drets dels treballadors, mai acceptarà propostes que els vulnerin o menyscaben, de manera que tampoc cooperarà, contribuirà ni participarà de les iniciatives del Consorci que puguin suposar un retrocés en la matèria.