La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha comparegut davant Les Corts per a defensar davant el ple la proposta i el contingut del decret llei de modificació de la Llei Autonòmica de Residus, que estableix l’aplicació de mesures urgents per garantir la correcta gestió de residus municipals. El decret va ser aprovat pel CONSELLL fa dues setmanes.

Concretament, es van a modificar els articles 6 (competències municipals), 8 (competències de la Generalitat) i 33 (tramitació Projecte de Gestió) de la Llei 10/2000, de Residus de la Comunitat Valenciana. La proposta que el Consell ha presentat a les Corts, com a mesura d’extraordinària i urgent necessitat, ha estat aprovada amb els vots dels grups parlamentaris Socialista, Compromís i Podem.

Aquest decret llei, ha subratllat la consellera, no té per objecte planificar la gestió general de residus urbans o municipals, sinó que “posa les bases per garantir serveis públics essencials en matèria de residus amb caràcter d’urgència”, alhora que contribuirà a superar situacions de precarietat heretades que han estat marcades amb el segell de la corrupció “.

La modificació és necessària perquè, juntament amb la possibilitat de requerir a les entitats locals el compliment de les obligacions que legalment li corresponen, ha de contemplar-se expressament l’actuació immediata de la Generalitat, en substitució de la corresponent entitat local o consorci, quan es produeixin situacions amb possibilitat d’afeccions ambientals o de risc de salut per a la població en general.

“Estem obligats a adoptar, amb caràcter excepcional, mesures urgents i específiques que permetin dissenyar les actuacions tècniques i organitzatives que garanteixin la correcta gestió dels residus”, ha advertit Elena Cebrián. Per poder actuar amb rapidesa davant aquest tipus de situacions, es considera necessari habilitar l’actuació dels mitjans propis de la Generalitat Valenciana i per això es preveu la possibilitat que la Societat Mercantil VAERSA ​​i les seves societats filials puguin ser mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels consorcis i entitats locals que així ho decideixin.

Segons es deriva dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, són els municipis els que tenen competència en els serveis de recollida de residus i, en aquells de més de 5.000 habitants, també de el seu tractament, “el que els obliga a prestar serveis públics de recollida, transport i tractament dels residus domèstics que es generen en llars, comerços, restaurants, etc”.

Per complir amb aquestes obligacions els municipis constitueixen consorcis amb participació de les localitats incloses en l’àmbit territorial del corresponent pla zonal, les diputacions provincials i la mateixa Generalitat.

Legalment correspon a l’Administració de la Generalitat la coordinació de totes les actuacions que es desenvolupen en matèria de gestió de residus, així com la col·laboració amb les administracions locals per vetllar per l’adequada prestació dels serveis municipals obligatoris.

A dia d’avui, encara hi ha zones del territori de la Comunitat Valenciana que no tenen projectes de gestió aprovats per part del consorci o de l’entitat local corresponent. En altres casos, el consorci ha rescindit el contracte adjudicat en virtut del projecte de gestió aprovat, com succeeix amb la Zona A6, corresponent a la comarca alacantina del Baix Segura, en la qual no hi ha cap instal·lació operativa de transferència, valorització ni eliminació de residus urbans.

En altres supòsits, les instal·lacions no es troben operatives per no estar construïdes o per qüestions tècniques greus que impedeixen el seu funcionament normal. La província d’Alacant és especialment problemàtica en aquest camp.