El grup parlamentari Compromís ha registrat en Les Corts una proposició de llei per aconseguir el reconeixement legal de les comarques com a demarcacions territorials homologades.

Segons explica el diputat Paco García Latorre “la distribució comarcal del nostre territori que ara coneixem data de 1988, però des d’aleshores no se li ha donat un caràcter legal a la distribució del distints municipis en comarques”.

“Esta llei donarà caràcter oficial a les comarques, dins del que és una aposta clara de Compromís per la comarcalització del territori valencià. Entenem que així donem passos cap a una gestió més racional, econòmica i eficient del País Valencià. Volem que la comarcalització s’establisca de manera consensuada per això incorporem en esta llei un període de participació dels municipis, que podran aportar allò que consideren respecte a la seua comarcalització”.

Per a Compromís la divisió del nostre país en províncies és un element desvertebrador i desnaturalitzador de la identitat valenciana. Però més enllà d’això, és un fet també constatable que la divisió provincial no és eficient ni eficaç. I el pas del temps no ha fet sinó corroborar i confirmar, amb exemples a tot Espanya, l’estesa sospita de clientelisme i corrupció que envolta les institucions decimonòniques que són les diputacions. Per tant, per tal que la Generalitat puga prestar els seus serveis de la manera més eficaç possible es fa necessari que disposem d’una delimitació territorial que, independentment de la divisió provincial, permeta que totes les instàncies de la Generalitat presten els seus serveis i planifiquen les polítiques públiques sobre la mateixa divisió territorial.

García Latorre aclareix que la intenció d’aquesta llei no és la de desenvolupar un règim jurídic de funcionament de les comarques com a entitats territorials dotades d’òrgans administratius i de caràcter representatiu i executiu, tasca que requereix un ample consens parlamentari, com estableix l’article 65 del nostre Estatut d’Autonomia.

“La intenció d’aquesta llei és elevar al rang d’obligació legal per a totes les instàncies de la Generalitat la vigent divisió territorial provinent de la proposta de demarcacions territorials homologades publicada en 1988 i que és seguida majoritàriament, però que no disposa de cap reconeixement legal. Així, amb el reconeixement legal d’aquestes demarcacions territorials homologades, que hauran d’utilitzar totes les conselleries i ens dependents com a base territorial per a prestar els seus serveis i per a la planificació de les seues polítiques públiques amb projecció territorial, es persegueix un millor aprofitament dels escassos recursos disponibles i introduir racionalitat i coherència en la planificació territorial”.

“Un país seriós amb una administració eficaç i eficient no és viable si cada instància del govern elabora i planifica la seua actuació sobre una divisió territorial diferent. Per tant, sumat al fet que la comarca apareix vinculada al nostre autogovern i és un element imprescindible per a una correcta planificació de les polítiques públiques, es fa necessari el reconeixement legal de les demarcacions territorials homologades” s’assegura en la proposició de llei elaborada per Compromís.