La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet públic el procediment pel qual es regulen el disseny, les característiques generals i els procediments d’aplicació de l’avaluació final de 3r d’Educació Primària i l’avaluació final de 6é, marcades per la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQUE).

El procediment es marca com a objectiu la millora educativa de l’alumnat i incorpora un enfocament pedagògic en contraposició al model centrat en les xifres, els percentatges i els rànquings.

La novetat més destacada és que les proves consistiran en un informe individualitzat que tindrà en compte tots els elements i procediments d’avaluació emprats pel professorat durant el curs, és a dir, serà fruit d’una avaluació contínua. Així, els equips docents, després d’analitzar tota la informació disponible i atenent els resultats obtinguts per cada alumne/a, comprovaran el grau d’adquisició de les competències marcades per la llei en cada nivell i assignaran una qualificació.

Posteriorment, una comissió externa d’avaluació nomenada per la Conselleria d’Educació i formada pel director general de Política Educativa; el director general de Centres i Personal Docent; el cap de la Inspecció General d’Educació i el cap del Servei d’Avaluació i Estudis, s’encarregarà d’emetre l’informe d’avaluació final.

Aquest informe s’incorporarà a l’expedient acadèmic de l’alumne/a i una còpia serà entregada als pares, mares o tutors legals. Amb posterioritat, es remetrà una altra còpia al centre en què l’alumne continue els seus estudis. El procediment inclou la possibilitat de revisió dels resultats per part de les famílies, dins els tres dies hàbils següents a la recepció de l’informe.

En qualsevol cas, els centres docents podran realitzar, si així ho consideren, una prova als seus alumnes amb la finalitat de complementar la informació disponible pels equips docents. Per a això, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport posarà a disposició dels centres models de proves d’avaluació final, basats en les propostes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Aquestos models estaran disponibles a partir del 6 de juny.

En tots els casos, els equips directius i el professorat dels mateixos centres docents seran els encarregats de participar i col·laborar amb l’administració educativa en les avaluacions que es realitzen a l’alumnat.

La iniciativa, compartida per altres autonomies com ara Andalusia, Astúries, Cantàbria, Aragó, Balears, Extremadura i Castella-la Manxa, naix de la falta de diàleg i consens amb el Ministeri d’Educació, tot basant-se en els criteris marcats per la LOMQUE.