La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ (DOCV) la convocatòria de les ajudes per a completar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis del Programa Erasmus + per als cursos 2015-2016 i 2016-2017.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes: els alumnes matriculats a les universitats públiques que integren el Sistema Universitari Valencià i en els seus centres adscrits i l’alumnat matriculat en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà demà, 20 de juliol, i finalitzarà el pròxim 15 de setembre i seran formalitzades per les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, en la seua qualitat de gestores de les beques Erasmus+.

Entre els requisits que s’exigeixen als alumnes destaca com a novetat haver sigut beneficiari d’una beca de la Generalitat, per a la realització d’estudis universitaris, o d’alguna de les beques o ajuda del sistema general de beques i ajudes a l’estudi concedides pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, durant el curs acadèmic anterior al de realització de l’activitat de mobilitat objecte de l’ajuda.

L’import dedicat a les beques és de 600.000 euros, 300.000 per a cada curs, 2015-2016 i 2016-2017. També s’augmenta la dotació econòmica segons la destinació, en alguns casos fins a un 150 per cent. Així, la dotació passa a ser de 120 euros a 300 euros; de 100 euros a 250 euros; i de 80 euros a 150 euros, depenent del país de destinació. A més, s’augmenta l’import de les ajudes respecte a la durada de l’estada, que arriba fins als nou mesos.

Les ajudes es concediran per un màxim de 9 mesos. En cas que l’estada siga de menor durada, únicament es concedirà l’ajuda per l’estada efectivament realitzada per l’alumne. Els períodes de les estades s’ajustaran al calendari acadèmic de la institució d’acollida.

Igualtat d’oportunitats

Cal recordar que la Conselleria destinarà quasi un 40% més que en l’exercici anterior a les ajudes dirigides a estudis universitaris: beques d’excel·lència acadèmica, beques complementàries del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD), beques Erasmus, les beques de no-abandonament i les beques salari lligades a la renda.

Amb el nou programa d’ajudes que té un marcat caràcter social, el Consell té l’objectiu que cap alumne es quede sense accedir a les universitats públiques valencianes per raons econòmiques.

A més, les beques potencien la igualtat d’oportunitats per a cursar estudis universitaris, i els criteris s’han establit pensant en aquelles famílies amb rendes més baixes i aquelles persones que o estan en desocupació o han de compatibilitzar treball i estudis universitaris per a fer front al cost de la matrícula.

Es preveu, per primera vegada, el criteri de la igualtat de gènere en les ajudes, de manera que, en cas d’empat en la nota entre dues o més estudiants s’atorgarà l’ajuda al sexe infrarepresentat en la titulació en què estiguen matriculats. L’objectiu és afavorir un equilibri de gènere, tant a la universitat com, posteriorment, en l’accés al món laboral.

Tota la informació relativa a les ajudes complementàries del Programa Erasmus+ està disponible en l’enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/ca/web/universidad/ayudas-programas-erasmus