El 97,83% dels estudiants de la Comunitat Valenciana que s’han presentat a la convocatòria de juny de les proves d’accés a la universitat (PAU) han superat els exàmens. En total, dels 17.340 alumnes matriculats en la fase general, han resultat aptes 16.965 estudiants. D’altra banda, s’han presentat només a la fase específica de les PAU un total de 2.540 estudiants.

Cal recordar que les cinc universitats públiques utilitzen un únic sistema informàtic allotjat en els servidors de la Conselleria d’Educació. Les dades es poden consultar en la web https://appweb.edu.gva.es/paseu/a través del portal de l’alumne Paseu, mitjançant usuari i contrasenya que es proporciona a l’alumne en iniciar les proves.

Per universitats, a la Universitat d’Alacant es van matricular 3.060 alumnes, s’han presentat 3.055 i han aprovat 2977; a la Universitat Jaume I, 2.000 matriculats, 2.000 presentats i 1955 aprovats; a la Universitat Miguel Hernández d’Elx 3.065 inscrits, 3.059 presentats i 3.012 aptes; a la Universitat Politècnica de València 4.173 matriculats, 4.159 presentats i 4.084 aprovats; finalment, a la Universitat de València es van matricular 5.077 alumnes, se n’han presentat 5.067 i han aprovat 4.937 estudiants.

Quant als percentatges d’aprovats, per universitats les dades són les següents: Universitat Miguel Hernández 98,4% aptes; UJI 97,7% aptes; UPV 98,1% aptes; Universitat de València 97,4% aptes i Universitat d’Alacant 97,4% aptes.

La nota mitjana obtinguda pels alumnes que han superat la PAU al juny ha sigut d’un 6,48. Per universitats, la nota mitjana ha sigut d’un 6,58 en el cas dels estudiants examinats per la UJI de Castelló; un 6,39 a la UV; un 6,62 a la UMH; un 6,47 a la UA i un 6,43 en el cas dels presentats a la UPV.

La presentació de sol·licituds de reclamació o revisió s’efectuarà a la universitat on s’hagen realitzat les proves. El termini per a presentar aquestes reclamacions serà el 18, 20 i 21 de juny.

Preinscripció

En el curs 2015-2016 només hi haurà una convocatòria que es resoldrà amb l’adjudicació de places el dia 15 de juliol de 2016. Per a això, els estudiants que vulguen obtindre plaça en el primer curs dels estudis universitaris oficials de grau, ompliran la seua sol·licitud de preinscripció a través de l’assistent telemàtic allotjat a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, en l’adreça http://www.preinscripcion.gva.es

Tots els estudiants han de presentar la sol·licitud de preinscripció mitjançant l’assistent telemàtic. Aquells que l’hagen de presentar en paper, la formalitzaran també mitjançant l’assistent i, posteriorment, la presentaran en paper a la universitat corresponent.

Termini per a presentar la sol·licitud

El termini per a presentar la sol·licitud serà del 13 de juny al 8 de juliol, ambdós inclosos, (acabarà a les 14.00 hores del dia 8), per als estudiants que hagen realitzat la PAU de 2016 de juny o de juliol, els estudiants amb accés per a majors de 25, 40 o 45 anys, els estudiants de cursos anteriors, els estudiants titulats, els estudiants de cicles formatius i els estudiants estrangers que no accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) I 9.2.b) I c) del Reial Decret 412/2014 (estudiants que es troben en possessió del títol de Batxillerat Europeu; estudiants que hagen obtingut el Diploma del Batxillerat Internacional i estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; estudiants en possessió de títols procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o els d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals; i estudiants en possessió de títols realitzats en sistemes educatius d’estats que no siguen membres de la Unió Europea amb els quals no s’hagen subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de Batxiller en règim de reciprocitat).

D’altra banda, el termini d’inscripció serà del 13 de juny a l’11 de juliol, ambdós inclosos, (finalitza a les 14.00 hores del dia 11) per a aquells estudiants que accedisquen a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b) I 9.2.b) I c) del Reial Decret 412/2014.

Encara que la convocatòria es resoldrà per a tots el dia 15 de juliol, tindran preferència els alumnes de cursos anteriors i els que aproven la convocatòria ordinària de la PAU de juny, sobre els alumnes que l’aproven al juliol..