La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, dirigida per la consellera Gabriela Bravo, ha aprovat una resolució per la qual s’amplia a sis setmanes el permís de paternitat per als empleats autonòmics de l’administració de Justícia a la Comunitat Valenciana . Aquesta millora de les condicions laborals ja era d’aplicació al personal de l’Administració de la Generalitat.

En l’article 49 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre que reforma la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’estableix que el permís de paternitat per naixement, guarda amb fins d’adopció o acolliment de ser, com a mínim, de quatre setmanes. No obstant això, el 17 de juny, el Consell va ratificar l’Acord de Legislatura aconseguit en la Taula General de Negociació del Personal funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat. En aquest acord amb tots els sindicats presents a la funció pública valenciana s’establia que el permís de paternitat s’ampliaria a les sis setmanes a partir del passat 25 de juny.

Amb la resolució, signada per la directora general de Justícia, Maria Àngels García, els empleats de l’Administració de Justícia, que tenen un estatus diferent al del personal de l’Administració de la Generalitat, podran acollir-se als permisos de paternitat de sis setmanes de durada. Aquesta mesura s’aplicarà als cossos de gestió processal i administrativa dels jutjats, als empleats en auxili social, en tramitació processal i administrativa, així com als metges forenses.