La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat els nous ajuts al lloguer ia la rehabilitació edificatòria de l’any 2016, que han estat publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). En total, la Generalitat gestionarà més de 26 milions d’euros en el marc del Pla Estatal d’Habitatge.

El termini per a sol·licitar tant les ajudes per a lloguer com per a la rehabilitació és d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el DOCV, és a dir del 26 de maig al 27 de juny.

Els ajuts al lloguer tenen com a objecte facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim d’arrendament i seran objecte d’aquests ajuts les rendes de lloguer meritades des de l’1 de gener de 2016. Podran beneficiar-se les persones físiques majors d’edat que siguin titulars d’un contracte d’arrendament d’habitatge, amb durada mínima d’un any i domiciliació bancària del pagament del lloguer.

L’habitatge arrendat haurà de ser la residència habitual i permanent i els ingressos de les persones que formen la unitat familiar no podrà ser, en conjunt, superior a tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). A més el preu de l’arrendament no haurà de superar els límits corresponents a l’import màxim de la renda de l’habitatge en funció de la localitat en la qual estigui emplaçada, segons estableix la convocatòria.

Així mateix, tindran prioritat les persones que estiguin afectades per procediment de desnonament, execució hipotecària o dació en pagament; els menors de 30 anys; les famílies monoparentals quan no hi hagi pensió compensatòria, ni segon progenitor que aporti ingressos; les dones víctimes de violència de gènere; les persones amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i joves extutelats.

No es pot concedir l’ajuda quan la persona sol·licitant o algun membre de la unitat familiar sigui titular de cap habitatge a Espanya. S’exceptuaran d’aquest requisit a les persones que acreditin la no disponibilitat de l’habitatge per causa de separació o divorci, o no puguin viure a la mateixa per una altra causa aliena a la seva voluntat.

Les ajudes es percebran per períodes màxims de 12 mesos, mentre subsisteixi l’arrendament, i se subvencionaran els lloguers percebuts fins al mes de desembre de 2016, inclòs. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, es podrà entendre desestimada la sol·licitud.

Els ajuts al lloguer s’inclouen en les mesures que està impulsant la Generalitat per possibilitar les adequades condicions que permetin accedir als sectors de població més desfavorits a un habitatge assequible, ja sigui en propiciar la seva oferta o, com en el cas d’aquesta ordre, amb ajudes als inquilins. Dins d’aquesta línia d’acció, la Generalitat ha concertat amb l’Administració General de l’Estat aquest programa d’ajudes.

Ajudes a la rehabilitació

Amb les ajudes per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis d’habitatges, el Consell vol potenciar els processos de rehabilitació en els àmbits de major vulnerabilitat i contribuir a resoldre els problemes relacionats amb l’accessibilitat i eficiència energètica, patologies estructurals o adequació d’instal·lacions de l’edifici. Així mateix aquests ajuts tenen com a objectiu reactivar el sector de la construcció.

La subvenció serà del 35% per part del Ministeri i d’un 10% addicional, que s’incorpora per primera vegada, per part de la Generalitat. La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori subvencionarà aquest percentatge addicional fins a un màxim de 4.000 euros per habitatges en els casos on el 60% dels propietaris de l’edifici tinguin uns ingressos inferiors al 3,5 IPREM.

En total aquests ajuts compten amb un pressupost de 16 milions, més els 2,5 milions que aporta la Generalitat, i es podrà subvencionar fins a un màxim de 2.000 euros per habitatge pel que fa a conservació i sostenibilitat i de 4.000 euros per habitatge en accessibilitat.

Poden sol·licitar aquests ajuts les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitat de propietaris, o els propietaris únics d’edificis d’habitatges i tindran preferència les obres en edificis en què almenys el 60% dels propietaris tingui ingressos ponderats inferiors a 6,5 vegades l’IPREM.

També tindran la consideració de beneficiaris les administracions públiques i altres entitats de dret públic que siguin propietàries d’immobles que tinguin íntegrament com a destinació el lloguer dels habitatges.

Els edificis que s’acullin a aquesta convocatòries hauran de ser de residència col·lectiva, haver-se construïts abans de 1981, amb almenys el 70% de la seva superfície construïda sigui usada com a habitatge i que almenys el 70% dels habitatges, constitueixi el domicili habitual de seus propietaris o usuaris.

El termini per executar les obres no pot excedir els 16 mesos, des de la data que figuri en el certificat d’inici de les obres. Aquest termini es podrà ampliar fins a 18 mesos quan es tracti d’edificis que afectin quaranta o més habitatges. En tot cas, les obres hauran d’estar finalitzades abans del 31 desembre 2017.

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguin iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu informe d’Avaluació d’Edificis (IEE.CV), ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud.

Es consideren actuacions subvencionables per a la conservació, les obres per a esmenar les deficiències detectades per l’Informe d’Avaluació de l’Edifici sobre fonamentació, estructura, instal·lacions, cobertes, terrats, façanes i parets mitgeres o altres elements comuns. També les que es realitzin en les instal·lacions comunes d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions, per tal d’adaptar-les a la normativa vigent.

En quan a la millora de la qualitat i sostenibilitat, es consideraran subvencionables la millora de l’envoltant tèrmica de l’edifici per reduir la seva demanda energètica, així com la instal·lació de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l’increment de l’eficiència energètica dels ja existents. Igualment la instal·lació d’equips d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes i de les instal·lacions que afavoreixin l’estalvi d’aigua.

En matèria d’accessibilitat es podrà demanar ajudes per a la instal·lació o renovació d’ascensors, instal·lació de pujaescales o altres dispositius d’accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, senyals lluminosos o sonores que permetin l’orientació en l’ús d’escales i ascensors, i dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

Presentació de Sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar als serveis territorials d’Habitatge i Rehabilitació d’Alacant, Castelló i València, situats en avinguda Aguilera, número 1, d’Alacant, avinguda del Mar, número. 16 de Castelló de la Plana, i carrer Gregorio Gea, número. 27 de València, així com en les oficines Prop, a l’ajuntament corresponent o per correu certificat.

Per a més informació els interessats es poden adreçar a la pàgina web de la conselleria www.habitatge.gva.es o al telèfon 012. A més, s’ha habilitat dos correus per a casos de dubtes: ajudeslloguer@gva.es yajudesrehabilitacio@gva.es