El Consell i les organitzacions sindicals han arribat a un acord sobre la regulació de la prestació de serveis en règim de teletreball dels empleats de la Generalitat Valenciana, segons ha explicat el secretari autonòmic de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Ferran Puchades, que ha presidit la reunió de la Taula Sectorial de la Funció Pública.

Puchades, acompanyat de la directora general de Funció Pública, Eva Coscolla, ha explicat que aquesta regulació “aprofita les enormes possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per donar una resposta òptima a les demandes de conciliació de la vida laboral i familiar dels empleats públics” i ha assegurat que “és un pas endavant en l’actualització i modernització de la funció pública que redundarà en la millora de les condicions laborals dels empleats públics i, per tant, del servei públic que aquests presten”.

Diversitat funcional i càrregues familiars

Ferran Puchades ha destacat que “en la selecció del personal que accedirà al programa de teletreball s’han de tenir especialment en compte aspectes com la diversitat funcional física que impedeixi o dificulti la seva mobilitat i l’accés al lloc de treball, així com l’existència de càrregues familiars de menors d’edat o persones amb diversitat funcional i / o que requereixin una atenció especial “.

El projecte de decret estableix que els empleats públics de l’Administració autonòmica poden desenvolupar part de la seva jornada laboral fora de les dependències administratives, mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i sota la direcció, coordinació i supervisió del seu superior jeràrquic .

L’acord constitueix un “pas important” per accelerar la implantació del teletreball en l’àmbit de la Generalitat i, per extensió, a la resta d’administracions públiques de la Comunitat Valenciana incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Amb la posada en marxa dels programes de teletreball a la Generalitat, que tindran caràcter voluntari per al personal empleat públic, queden també garantides les condicions exigides en matèria de prevenció de riscos laborals, de privacitat i de protecció i confidencialitat de les dades.