El Consell ha iniciat el procés per tramitar les subvencions per pal·liar els danys produïts per les fortes pluges registrades a la Comunitat Valenciana, tant en aquest mes de desembre, com els passats 27 i 28 de novembre.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat, en la roda posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, “la rapidesa amb la qual s’ha tramitat aquest acord. Quan aquest Consell va entrar a governar, vam haver de fer aquests procediments per temporals i zones catastròfiques que havien ocorregut un any i escaig abans. En aquest moment, la celeritat és el que caracteritza aquest Govern “.

Les precipitacions dels dies 27 i 28 de novembre i 4, 5, 17, 18 i 19 de desembre han produït danys en cultius i béns de titularitat pública, infraestructures agrícoles i xarxes de camins locals, agrícoles i forestals.

Els municipis afectats tindran un termini de 45 dies, comptats des de la publicació d’aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), perquè puguin presentar les seves estimacions de danys de les infraestructures i béns públics com a conseqüència de les pluges.

Les sol·licituds seran avaluades per part d’una comissió tècnica, que farà una estimació pressupostària amb càrrec al Fons de Contingència per a l’exercici 2017, que se sotmetrà a l’aprovació del Consell.

En el cas de superar-se la dotació pressupostària prevista, es podrà establir un prorrateig entre totes les actuacions finançables, que s’imputaran a càrrec del Fons de Contingència per a l’exercici 2017. Tot això sense perjudici que els departaments competents puguin cofinançar, amb càrrec a seus fons propis ordinaris, les actuacions previstes fins al 100% del seu cost.

46.600.000 per compensar el copagament farmacèutic

En un altre ordre de coses, el Ple del Consell ha autoritzat dos decrets pels quals s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes als col·lectius de pensionistes i persones amb diversitat funcional, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut. El pressupost total ascendeix a 46.666.240 euros, fet que suposa un increment del 12% respecte al destinat el 2016.

La vicepresidenta del Consell ha indicat que “es tracta de la compensació del copagament que va ser introduït en aquest país el 2012 pel Govern de Mariano Rajoy. Com a conseqüència d’aquesta imposició del copagament farmacèutic, aquesta comunitat va ser la primera d’Espanya que va considerar convenient que els sectors més vulnerables de la nostra societat continuessin tenint intactes els seus drets a l’hora d’adquirir els medicaments o estris ortoprotèsics sense que haguessin de realitzar cap aportació addicional “.

“Entenem que les retallades en sanitat, educació o serveis socials bàsics tenen conseqüències molt importants en la vida de les persones de forma negativa i impactant. Per aquest motiu, el Govern del Botànic, per al qual les persones són la prioritat, va posar en marxa en 2016 aquestes mesures, encara que l’ideal seria que es derogués el decret pel qual es va establir a Espanya el copagament farmacèutic “, ha remarcat Oltra.

D’aquesta manera, amb aquests ajuts, aquests col·lectius seguiran sense abonar els copagaments farmacèutics i ortoprotèsics, és a dir, continuaran sense pagar pels medicaments receptats pels metges del Sistema Públic de Salut i, a més, en el cas de les persones amb diversitat funcional , accediran a les ortopròtesis que necessitin subjectes a finançament públic sense pagament suplementari.

En concret, les ajudes van destinades, d’una banda, a pensionistes amb nivells de rendes inferiors a 18.000 euros i als seus beneficiaris i, d’altra, a persones amb diversitat funcional amb els següents requisits: menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i majors de 18 anys diagnosticades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

Els ajuts són aplicables als tractaments mèdics, tant farmacològics com ortoprotètics, prescrits per professionals del sistema sanitari públic valencià a pacients residents a la Comunitat Valenciana.