La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha iniciat el segon procés de consultes i participació pública de la proposta del Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat (PATIVEL), segons la Resolució que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Aquesta segona fase és conseqüència de les millores i ampliacions que s’ha realitzat a la versió preliminar en incorporar les propostes plantejades en el primer període de participació pública.

En aquest sentit, es sotmeten novament a consultes, participació i informació publica les modificacions realitzades així com la documentació ambiental pertinent, l’estudi del paisatge i altres informes. El termini de participació pública i consultes serà de 20 dies hàbils i començarà a comptar a partir de dilluns, 22 de maig, perquè els interessats puguin formular els suggeriments que estimin oportunes sobre les modificacions realitzades.

La nova documentació del Pla podrà consultar a través de la pàgina web de la Conselleria (consultar aquí), així com en els Serveis Territorial de la Conselleria a les tres províncies i en la Subdirecció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria a València.

Continuar amb l’objectiu inicial

Recentment, es van presentar les modificacions tècniques que s’han incorporat al text preliminar després del procés de participació pública que “ha estat enriquidor i positiu perquè ha contribuït a millorar el PATIVEL”, segons ha explicat la consellera d Habitatge, María José Salvador. A més, ha recordat que el programa de participació ha estat “obert en tot moment” amb la celebració de reunions amb els municipis, jornades explicatives, etc. En aquest sentit, per a Salvador “tots aquests canvis que ara s’incorporen serviran no només per millorar el Pla, sinó per continuar amb l’objectiu del Consell de planificar el territori i adaptar-lo al nou model productiu, apostant per un turisme de qualitat que posi en valor el nostre actiu territorial més important “.

En el primer procés de participació, s’han rebut 455 al·legacions diferenciades, dels 3.081 escrits de reiteració. D’aquestes 455 la meitat (un 52%) han estat al·legacions que es refereixen a qüestions generals de normativa com la motivació, manca de memòria econòmica, la seguretat jurídica o la cartografia i l’altra meitat (el 48%) es refereixen a situacions concretes de particulars o detalls de qüestions jurídiques.

Incorporació de noves fitxes

Així, en les millores realitzades per la conselleria, s’han incorporat noves fitxes de cadascuna de les zones per simplificar la informació i així evitar les interpretacions errònies que s’han produït. Per tant, només es perfilaran les zones 1 i 2 de l’PATIVEL i s’eliminarà la base del planejament que s’havia posat com a referència però que ha causat confusió. També, s’incorpora una ortofoto a més de la cartografia oficial de l’ICV.

També s’ha realitzat una memòria econòmica que inclou l’informe jurídic de l’advocacia de la Generalitat que recull la jurisprudència del Tribunal Suprem i les experiències prèvies similars en què s’especifica que la desclassificació del sòl en situació bàsica rural sense programa aprovat no genera drets indemnitzatoris.

Amb aquestes incorporacions es solucionaran la gran majoria dels problemes detectats en les al·legacions, ja que moltes de les al·legacions genèriques referides a normativa, memòries de justificació, cartografia, etc. s’han acceptat per millorar el pla.

Es matisa l’article 16

De les 455 al·legacions, més de 100, és a dir el 21% són de propietaris que han interpretat de forma errònia l’article 16 del PATIVEL i, per tant, no estan afectats pel pla, ja que el PATIVEL no afecta sòls que han estat urbanitzats.

No obstant això, per evitar les equivocacions que s’han produït, la conselleria ha matisat l’article 16 que parla d’aquells sòls que no estan en les zones 1 i 2 de l’PATIVEL però que es troben en estat rural dins de la franja dels 1.000 metres i, per tant, podrien tenir un paper important en la gestió del litoral.

En aquest punt, els ajuntaments poden d’una banda protegir aquestes zones o bé desenvolupar-les amb uns condicionants per evitar que no afectin els objectius del PATIVEL com no edificar en pendents de més del 25%, demanar informe de paisatge en el moment d’atorgar determinades llicències o acumular les zones verdes més a prop del mar.

Millores del Pativel amb noves incorporacions

Entre les millores que s’han introduït gràcies a les propostes presentades en les al·legacions, destaca la incorporació de 6 noves zones a la província d’Alacant, així com l’anomenat Balcó del Mar d’Orpesa (Castelló) en acceptar les al·legacions dels veïns i altres col·lectius.