La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha iniciat l’elaboració i tramitació del Pla d’Acció Territorial (PAT) d’Alacant i d’Elx, segons es desprèn de la resolució que publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Amb aquesta resolució comença el procediment, per a la seva aprovació pel Consell, del PAT d’Alacant-Elx, que comprèn a 14 municipis dels entorns urbans d’Alacant i d’Elx. La conselleria ja disposa d’un primer text del document d’inici del pla que es presentarà en breu.

El PAT és un instrument d’ordenació territorial integral a escala supramunicipal que ve a pal·liar la falta de coordinació del planejament general estructural dels municipis de l’entorn d’Alacant i d’Elx el que ha suposat grans disfuncions territorials que han produït efectes negatius sobre el territori i el conjunt de la societat.

En total abasta una població de 765.000 habitants i 1.233 quilòmetres quadrats, la qual cosa suposa més del 15% de la població total de la Comunitat Valenciana. El pla, que es tramitarà seguint el procediment marcat per la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), vindrà acompanyat de la documentació pertinent per satisfer el procediment de l’avaluació ambiental i territorial estratègica.

La infraestructura verda

Entre les principals propostes del PAT Alacant-Elx destaca la definició i caracterització de la infraestructura verda del territori amb els objectius de conservar i posar en valor els sòls amb majors valors ambientals, territorials, paisatgístics, productius i culturals, així com el conjunt de connexions territorials i biològiques que permeten la conservació dels processos ecològics i, al mateix temps, un ús recreatiu sostenible del territori.

En segon lloc, hi ha les propostes en matèria de sistema de ciutats. En aquest sentit, el pla treballa en una doble direcció, amb la identificació de sectors de sòl planificats, però amb una marcada insostenibilitat, i amb la definició i regulació d’àmbits estratègics de caràcter supramunicipal. En el primer cas, es definiran els sectors de baixa densitat d’escassa viabilitat, aquells que superen manifestament els índexs màxims de l’estratègia territorial o afecten la infraestructura verda. En el cas dels àmbits estratègics, s’identificaran els espais que poden jugar un paper rellevant en el desenvolupament sostenible d’aquest espai urbà.

la mobilitat

El tercer tipus de propostes es desenvoluparà sobre les infraestructures de mobilitat, on s’estudiaran les infraestructures de vertebració externes i internes perquè les àrees urbanes d’Alacant i d’Elx es connectin amb els grans nodes globals i s’eliminin els problemes de congestió de la xarxa urbana i interurbana, reforçant el model productiu i l’accessibilitat universal. Per tot això, la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori també està elaborant el Pla de Mobilitat Sostenible dels entorns urbans d’Alacant i d’Elx.

el paisatge

El quart tipus de propostes deriva de l’estudi de paisatge-catàleg de paisatge d’aquestes àrees urbanes, el qual delimitarà les unitats de paisatge adequades per zonificar el sòl no urbanitzable dels plans generals estructurals dels municipis. A més s’identificaran tots els recursos paisatgístics d’escala supralocal, i s’establiran directrius específiques d’integració en la morfologia del territori i del paisatge de tots els projectes que tinguin un reflex espacial.

El pla comptarà, a més, amb un pla de participació pública molt ambiciós, que es desenvoluparà a diverses escales del territori i seran consultats tots els agents públics i privats que estan involucrats en el desenvolupament sostenible de les àrees urbanes d’Alacant i d’Elx.

els motius

La Conselleria d’Habitatge considera que la falta de visió conjunta del territori supramunicipal ha suposat l’aparició de grans disfuncions territorials, les quals, sumades a la bombolla immobiliària, s’han produït efectes negatius sobre el territori, com el creixement del sòl segellat en gairebé tres vegades el creixement de la població, la proliferació de sòl urbanitzable planificat sense cap viabilitat en el mercat, l’augment de la mobilitat en vehicle privat, la pèrdua de biodiversitat, la banalització del paisatge i l’ocupació de sòl agrícola d’alta capacitat.

Així mateix, estima que s’ha deixat el model territorial de les àrees urbanes d’Alacant i d’Elx al lliure joc de les forces del mercat i els interessos privats, el que ha conduït a una situació de marcada ineficiència del territori i l’augment de les externalitats negatives que recauen sobre el conjunt de la societat.