La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha enviat una carta al ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient en la qual demana adaptar a la viticultura de la Comunitat Valenciana el Programa de Suport al Sector Vitivinícola Espanyol (PASVE ) 2019-2023.

El passat dimecres 3 de maig, la conselleria va mantenir una reunió amb les organitzacions agrícoles més representatives del sector valencià productor de vi en la qual en la qual va analitzar les conseqüències del document a la Comunitat i es va acordar realitzar al·legacions de manera conjunta.

Aquestes peticions s’orienten a la necessitat de territorialitzar els fons que financen les mesures, i descentralitzar la gestió i la presa de decisions a l’hora de seleccionar els projectes, per atendre les prioritats del nostre territori.

A més, tant la Conselleria com els productors demanen una simplificació dels procediments administratius; en particular, flexilbilizar els calendaris en determinades mesures com la “Reestructuració i Reconversió de la vinya”, en què les operacions de camp poden estar condicionades per la meteorologia o les disponibilitats de material vegetal.

Així mateix, se sol·licita establir criteris de priorització homogenis que no prevalguin a unes comunitats autònomes sobre altres. En el cas de les inversions en cellers, es demana limitar els imports per beneficiari i / o projecte, perquè la distribució de fons sigui més equitativa.

La carta remesa per la conselleria posa en evidència el caràcter continuista de la nova proposta ministerial i les escasses aportacions de nova factura que puguin ser d’interès per al sector.

El PASVE 2019-2023, que ha estat elaborat pel ministeri, està dirigit a quatre actuacions concretes: la reestructuració de la vinya, les inversions de modernització d’indústries (cellers) i comercialitzadors, promoció de consum de vi en mercats de tercers països i la gestió de subproductes del sector.