La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha obert el procés de participació per a l’elaboració d’una nova política d’estructures agràries que solucioni els problemes reals que en l’actualitat presenta el sistema agrari valencià, que es materialitzarà en una llei d’ordenació d’estructures de producció.

Referent a això, el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, ha indicat que la futura llei tindrà una visió global i territorial de l’agricultura com a activitat econòmica per a una major competitivitat i comptarà amb una elevada participació i amb el consens de les entitats i col·lectius als quals els afecta.

A més, Rodríguez Mulero ha destacat que aquesta activitat agrària haurà de respondre a una planificació i tenir una perspectiva integral, transversal i amb una base profunda.

En concret, s’ha organitzat un taller orientat a la mobilització de les terres ia evitar el seu abandonament, i un altre a la planificació territorial i usos del sòl agrari, que han abordat les dificultats que té l’agricultura valenciana per a aconseguir major competitivitat i les alternatives que servirien per superar-les.

Referent a això, en el primer dels dos tallers s’ha apuntat com a punts febles del sistema agrari en la Comunitat Valenciana la infrautilització i l’abandonament del sòl agrari, la fragmentació de la propietat, la manca d’una cultura de la gestió en comú, la manca de mobilitat del mercat de terres i una professionalització i capacitats limitades per a la gestió en comú.

Els objectius d’aquest grup de treball han consistit en plantejar propostes per promoure la utilització del sòl agrari facilitant la seva cessió, per desenvolupar procediments per reestructurar la propietat, per facilitar iniciatives de gestió comuna orientades a promoure explotacions viables, per incorporar instruments i incentius per als processos de mobilització de les terres, per a facilitar l’assessorament tècnic molt focalitzat en afavorir la mobilitat de terres i els nous models de gestió.

A l’altre taller, els objectius han girat al voltant de promoure i protegir mitjançant planificació la utilització del sòl agrari, definir els instruments de planificació que permetin protegir els espais d’especial interès agrari, rural o ambiental.