La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha presentat els objectius i les línies estratègiques del Pla d’Acció Territorial de les àrees metropolitanes d’Alacant i d’Elx (PAT), “un espai urbà que comprèn 20 municipis i abasta una població de prop de 800.000 habitants, i que compta amb grans potencials econòmics i territorials que s’han de desenvolupar “.

En la presentació del PAT Alacant-Elx també han participat el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Lluís Ferrando, i els alcaldes d’Elx, Carlos González, i Alacant, Gabriel Echávarri.

En la seva intervenció, Salvador ha subratllat que l’objectiu d’aquest pla és “posar en valor els actius territorials i orientar l’estructura econòmica d’Alacant i Elx cap a un nou model diversificat, sostenible, innovador i de millora dels sectors industrials i terciaris tradicionals” i, per això, “cal una ordenació territorial que doni resposta a les necessitats i demandes d’aquest nou model econòmic”.

En definitiva, ha comentat, “es tracta d’abordar la planificació territorial de manera integral i des del pla supramunicipal, però amb la col·laboració i el treball de tots”. “Amb aquest PAT pretenem donar un pas ferm cap al futur en el disseny del nou model territorial per al nou model econòmic, volem abordar tres aspectes com són els connectors de la infraestructura verda, el sistema d’assentaments, és a dir, fixar criteris per a les ubicacions de les instal·lacions d’interès industrial, i la mobilitat sostenible “.

No obstant això, ha apuntat la consellera de Territori que des de la Generalitat s’aposta per un “model participatiu des del treball conjunt de planificació amb els ajuntaments i la societat civil”.

planificació territorial

Segons ha explicat Salvador, “en 20 anys no s’havia fet res en matèria de planificació territorial i, per això, l’actual Consell està treballant des de dos enfocaments: el primer, per mitjà dels plans d’acció territorial sectorials com el Pla d’Acció Territorial de Prevenció de les Inundacions (PATRICOVA), el PAT de l’Horta de València o el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del litoral (PATIVEL), que contribuirà a la posada en valor del nostre litoral “.

La segona línia de treball en planificació territorial l’ha centrat la consellera en els plans d’acció territorial integrats, “és a dir els que estableixen tots els elements de la vertebració territorial: la infraestructura verda, el sistema d’assentaments i la mobilitat sostenible, tot això amb una adequada coordinació de la planificació urbanística municipal perquè, respectant l’autonomia local, produeixi efectes sinèrgics i externalitats positives de llarg abast en les àrees urbanes que estem ordenant “, ha assenyalat.

Realitat territorial diferenciada

Pel que fa al PAT d’Alacant i Elx, la consellera ha volgut reconèixer les “singularitats” d’aquesta zona però ha assegurat que “les propostes d’aquest pla d’acció territorial s’hauran d’adaptar a aquesta realitat territorial diferenciada”. No obstant això, també ha destacat que Alacant i Elx comparteixen un seguit d’infraestructures i serveis que atorguen un elevat rang a aquest conjunt urbà, com l’aeroport, IFA, el port i, fins i tot, espais naturals de gran valor, el saladar d’Aigua Amarga , i que és necessari ordenar de manera conjunta “.

En opinió de la consellera, per tot l’anterior, “les dinàmiques i processos territorials que s’han de potenciar en el pla d’acció territorial han d’estar basats en una millora de la qualitat i de la sostenibilitat del territori que permeti una competència urbana sana entre els dos conjunts metropolitans per l’atracció d’inversions, talents i turistes “.

Així mateix, ha valorat els grans actius territorials i components d’excel·lència d’aquest territori, com els espais de gran valor ambiental i cultural: el Fondo, les salines de Santa Pola, el Clot de Galvany, etc. o elements materials i immaterials: el Palmerar i el Misteri d’Elx.

També, la consellera s’ha referit al caràcter emprenedor, a l’espai lineal de qualitat entre Elx i Alacant on se situen els equipaments i dotacions de rang supramunicipal (el OAMI, l’aeroport, la IFA, etc.), a les condicions climàtiques, a quart aeroport peninsular amb connexions directes amb ciutats europees, a l’existència de clústers territorials molt desenvolupats i consolidats; al model de sistema urbà equilibrat, i al port d’Alacant, que reforçarà la seva posició per la seva connexió amb el corredor ferroviari mediterrani.

Igualment, Salvador ha destacat que “aquest territori intel·ligent ha de definir i ordenar les seves terres més estratègics per a les implantacions industrials, terciàries i logístiques”. Finalment, la consellera de Territori ha expressat que espera que aquest PAT “