La tercera reunió del procés participatiu que pretén acostar el Pla General de Castelló als barris de la ciutat ha analitzat avui la zona del centre històric. El regidor d’Ordenació del Territori, Rafa Simó; el coordinador de l’àrea de Desenvolupament de la Ciutat, Sostenibilitat, Habitatge i Serveis Urbans, Fernando Calduch, i la cap de l’àrea de Planejament Urbanístic, Consuelo Leal, han exposat els objectius generals previstos per aquesta zona, que passen per la catalogació d’edificis, la continuïtat dels carrils bici previstos en el Pla Director de la Bicicleta, actuacions en el sistema viari i l’homogeneïtzació d’altures.

La reunió s’ha celebrat a la Llotja del Cànem i ha comptat amb la presència de nombrosos veïns que han omplert la sala de reunions de l’edifici i han plantejat, bàsicament, tres línies de propostes per incloure en el Pla General: la millora de la mobilitat en tota la zona centre, la possibilitat d’ampliar la zona de vianants i algunes millores urbanístiques en enclavaments emblemàtics com la plaça Major.

Propostes del Pla:

Al nucli consolidat, es proposa una regulació més homogènia de les altures de l’edificació, evitant el criteri que l’alçada reguladora s’estableixi en funció de l’amplada de cada carrer. S’atén més a la tipologia de l’edificació, a la morfologia de les pomes, a l’estructura urbana i la història de cada zona. Les excepcions poden donar-se en algunes illes dels vials principals que constitueixen els límits del nucli, com per exemple el carrer Governador o l’avinguda Casalduch o també les rondes Millars i Magdalena.

Un altre espai públic d’interès en aquesta zona és l’avinguda Rei En Jaume la utilització ha anat evolucionant d’acord a les necessitats de mobilitat de cada època. És un espai d’interès per la seva ubicació, centralitat, la seva història i la seva amplitud pel que es deixa obert l’estudi de solucions de millora de la seva urbanització i funcionament.

edificis catalogats

Bars terrasses carrer Vera (2) En aquesta zona de la ciutat, un tema important és el catàleg de patrimoni arquitectònic, ja que el Centre Històric concentra una bona part dels immobles inclosos en ell.

Es proposen diverses categories de protecció: BIC (béns d’interès cultural), BRL (béns de rellevància local) i BC (Béns Catalogats). Les dues primeres categories formen part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Valencià. Els BC són aquells immobles que, sense la rellevància dels anteriors, tenen valors suficients, en el seu conjunt o en algun dels seus elements, per formar part del Catàleg Cultural Arquitectònic d’aquesta ciutat.

llotjacanemLos criteris que s’utilitzen són els definits en la legislació vigent i els tipus de protecció que s’estableixen són: la protecció Integral, protecció parcial, protecció ambiental i la protecció tipològica, depenent de quins siguin els valors de singularitat, rellevància, interès històric, configuració de l’ambient urbà etc. que es donin en cada cas.

sistema viari

Pel que fa al sistema viari, destaquen els objectius del Pla Director de la Bicicleta, que proposa aconseguir la continuïtat de l’eix Nord-Sud, a través de tot el terme municipal i d’aquesta manera connectar el centre de la ciutat amb Benicàssim, bé a través del carrer Sant Roc-Sant Felix o bé a través de l’avinguda Caputxins-plaça Maria Agustina. Pel Sud es proposa la connexió amb Almassora, bé a través del carrer Herrero o del carrer Trinitat