El pagament del cànon de sanejament, tribut de la Generalitat per al sanejament de les aigües residuals, va permetre la generació de 1.965 llocs de treball a la Comunitat Valenciana al llarg del passat any 2015.

El Cànon de Sanejament és un impost ecològic la finalitat de millorar el nivell de conservació de Medi Ambient de la Comunitat Valenciana. Per a això, la seva recaptació s’afecta al finançament de les despeses de gestió i explotació de les instal·lacions d’evacuació, tractament i depuració d’aigües residuals de titularitat pública i, si escau, de les obres de construcció i manteniment d’aquestes instal·lacions.

Al llarg de l’any 2015 el cànon de sanejament recaptar a la Comunitat Valenciana un total de 268 milions d’euros, el que va permetre mantenir operatives 478 plantes depuradores.

El 70% de l’ocupació directa generada correspon a l’explotació directa d’aquestes instal·lacions, un 2% a la supervisió que realitza l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), un 3% al control de les depuradores, i el 25% restant s’associa a les inversions, reformes i millores que es realitzen en aquestes plantes.

D’altra banda, cal destacar que el grau de depuració obtingut en les 478 plantes depuradores de la Comunitat Valenciana ha superat amb escreix l’establerta per la directiva europea. Concretament, el rendiment obtingut per a l’eliminació de la matèria orgànica que conté l’aigua residual va ser d’un 96%, quan la directiva exigeix ​​el 70%.

En aquestes instal·lacions de titularitat pública, finançades amb el cànon de sanejament, es va tractar el 2015, l’aigua residual generada per una població equivalent a 5,8 milions d’habitants. En aquestes, es comprèn des de petits nuclis de població de tot just, dos habitants, fins a la més gran de totes les depuradores, com és la de Pinedo, capaç de tractar l’abocament de 1.300.000 habitants de l’àrea metropolitana de València.

En matèria d’execució dels 268 milions d’euros recaptats amb el cànon de sanejament en l’any 2015, cal destacar que 2,6 milions d’euros es van destinar a despeses de supervisió de l’EPSAR, 5,7 milions d’euros a despeses de control de les instal·lacions, 153.300.000 d’euros a despeses d’explotació de les instal·lacions, 4 milions d’euros a reformes i millores i 37,4 milions d’euros es van dirigir a inversions reals.

La resta de la recaptació, prop de 65 milions d’euros, s’han destinat a atendre les despeses financeres ia reduir el deute que suporta l’EPSAR com a conseqüència de la important inversió realitzada en els darrers anys per la Generalitat valenciana amb l’objecte de controlar la contaminació i assolir els objectius de qualitat que s’exigeixen a les aigües depurades.