El portal web de transparència “Ciutat oberta” de la Ciutat dels Arts i els Ciències ha rebut al seu primers sis mesos en marxa més de 2.000 visites que han pogut consultar dades econòmiques, pressupostaris, de rellevància jurídica, institucionals, organitzatius o estadístics, entre d’altres, de l’entitat pública.

A més, fent ús del seu dret d’accés a la informació pública, s’han rebut nou sol·licituds d’informació enviades per part de ciutadans interessats a conèixer determinats aspectes de la Ciutat dels Arts i els Ciències. Els temes consultats han estat des d’informació sobre xifres de venda, contractacions i deute associat a l’Àgora, fins a dades sobre objectius i valors de l’empresa, esudios d’impacte econòmic o informació sobre rodatges en el complex. Totes aquestes consultes ciutadanes han estat contestades aportant la informació sol·licitada dins el termini legal establert, sent el temps mitjà de resposta de deu dies.

Al portal de transparència de la Ciutat dels Arts i els Ciències és possible consultar la informació corporativa de l’empresa, organigrama i equip directiu, relació de personal i les seves retribucions, plans estratègics, comptes anuals, convenis, contractes, estadístiques i enquestes, resultats de les campanyes publicitàries, entre d’altres informes d’interès.

L’objectiu és garantir la transparència de l’activitat pública de la Ciutat dels Arts i els Ciències, apropar la seva activitat a tots els ciutadans i facilitar la comunicació entre aquests i el complex de divulgació. La direcció permet accedir a la informació de la Societat Mercantil CAC.SA tal com estableix la Llei 2/2015, del 2 d’abril de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.