El Grup Municipal Popular ha registrat una iniciativa plenària, en forma de Declaració Institucional, en la qual insta el Consell a que es corregeixi tota la cartografia del PATIVEL (Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del litoral de la Comunitat Valenciana).

Els populars demanen que s’utilitzi una cartografia més detallada, precisa i sense errors, que possibiliti veure, estudiar i comprovar les afeccions en la seva totalitat, evitant generar inseguretat als afectats.

Es creu necessari incorporal al PATIVEL un informe de sostenibilitat econòmica en què es valori, d’una banda les indemnitzacions a les que s’haurà de fer front, així com indicar qui haurà de respondre sobre les mateixes, i en quina quantia i, d’altra banda, que s’inclogui una valoració sobre l’impacte econòmic que tindrà, en general, i concretament a cada municipi afectat.

Així doncs s’insta que se suspengui la tramitació del PATIVEL fins que no hi hagi una correcció de la cartografia i un informe o memòria de sostenibilitat econòmica.

Un cop es compti amb aquesta documentació, els populars proposen iniciar un tràmit de consultes i informació pública, mínim de tres mesos, que faci realment efectiva la possibilitat de participar en la redacció del PATIVEL, tant dels ajuntaments, com dels agents socials, polítics i econòmics de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa sorgeix en resposta a la improvisació amb la que s’ha vingut actuant fins a la data, la qual ha donat lloc, entre altres coses, a l’elaboració d’una cartografia imprecisa que fa impossible conèixer amb exactitud en quina mesura es veu afectat cada sòl , generant inseguretat tant als ajuntaments, com als afectats.