La Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dictat una interlocutòria en què acorda practicar les noves proves sol·licitades per la Generalitat de Catalunya en el seu recurs contra l’Ordre IET / 2445/2014, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades.

En el mateix disposa que se sol·liciti al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme les auditories en relació amb les tasques concretes i costos de manteniment i operativitat per part d’Enagás Transports SAU en relació amb les instal·lacions d’emmagatzematge subterrani de gas natural “Castor”.

Així mateix, reclama a l’esmentat Ministeri còpia certificada de la resolució de 17 novembre 2015 per la qual es va establir la retribució addicional de 253.300.000 d’euros i el reemborsament de les despeses d’operació i manteniment d’una quantia addicional de 42,3 milions d’euros.

L’acte resol a més que es demani a Indústria la notificació a la Comissió Europea del pagament a Enagás Transports, SAU de la quantitat de 17.311.102 d’euros que els reconeix l’Ordre IET / 2445/2014 de 19 de desembre, impugnada en el present procediment o, cas de no haver-se produït, la inexistència de la mateixa.

La Generalitat de Catalunya va presentar un recurs contenciós-administratiu contra l’Ordre IET / 2445/2014 per laque s’estableixen els peatges i cànons associats a l’accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades i, posteriorment, va sol·licitar que es realitzés una prova addicional a la vista dels nous fets incorporats en la contestació a la demanda per l’Advocat de l’Estat, que es va negar a la pràctica de la mateixa.

A petició de la Sala, la recurrent va explicar que aquests nous fets es refereixen al fet que en la contestació a la demanda s’afirma que l’Ordre següent a la impugnada torna a fixar la mateixa quantitat a preu fet a Enagás, pel que la prova de les auditories té com a finalitat determinar si la quantitat que es paga respon a la realitat dels costos oa altres interessos.

De la mateixa manera, va justificar la prova de la notificació a la Comissió Europea del pagament a Enagás de 17.311.102 milions d’euros en què encara no es tracti d’una ajuda d’Estat, com sosté l’advocat de l’Estat, és necessària la seva notificació.

Després d’examinar aquests fets nous, la Sala Tercera considera “raonable” la petició d’ampliació de la Generalitat i “pertinents” els mitjans sol·licitats; motiu pel qual admet que es practiquin les esmentades proves.