Aquest curs escolar 2015-2016 la UPCCA de la Regidoria de Benestar Social, ha mantingut la seua activitat en els tres Instituts de Secundària de Benicarló, mitjançant el Programa de prevenció de consum de drogues i altres conductes addictives, amb una presència destacable i unes valoracions molt positives per part de l’alumnat.

Des d’un punt de vista quantitatiu, al llarg de l’any s’han tornat a superar el centenar de sessions on el tècnic de la UPCCA (Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives) treballa en l’aula directament amb l’alumnat, tot el referent al fenomen de les addicions. S’ha desenvolupat el programa de prevenció en els cursos de 1r, 2n, 3r i en la resta de grups de programes educatius com el PMAR i FPB. En total han sigut prop de 1000 alumnes els que han participat en aquest Taller, repartits entre el centre de La Salle, el Joan Coromines i el Ramón Cid.

Des de la UPCCA destacar el grau de coordinació, relació i compromís en tot el referent al Programa de prevenció, al qual s’ha arribat amb els Centres municipals d’Educació Secundària. En aquest sentit, tant els Serveis d’Orientació, com els Equips Directius i sobretot els tutors de cada classe, han estat recolzant cada Taller. Aquesta unitat i col·laboració ofereix una imatge externa cap a l’alumnat de solidesa i coherència, aspecte essencial per poder assolir l’objectiu d’allargar al màxim l’edat sense consumir cap substància tòxica o el de reduir el consum per a aquells que ja han començat a fer-ho.

A més, amb la posada en marxa del II Pla Municipal sobre Drogodependències, s’han inclòs de forma sistemàtica avaluacions per part de l’alumnat participant. L’objectiu és poder mesurar el grau d’incidència del Taller i quina és la valoració que fan. Els resultats obtinguts són molt satisfactoris, ja que per un costat han mostrat un grau d’incidència elevat envers el desenvolupament d’actituds personals de protecció, l’adquisició d’informació sobre les substàncies i en el coneixement dels diferents factors de risc que afavoreixen les probabilitats d’iniciar un consum de drogues. En un altre sentit, pel que fa a la valoració general del Taller per part de l’alumnat, s’han assolit uns resultats notables.

Per finalitzar, l’acompanyament i la formació en habilitats per a la vida dels adolescents, coincideixen entre les preocupacions educatives i les necessitats plantejades per la prevenció del consum de drogues. No pot estranyar-nos la similitud existent entre els objectius i procediments més netament educatius i els promoguts pels programes de prevenció. La millora en l’autoestima, el desenvolupament d’actituds i valors pro-socials, el desenvolupament d’habilitats socials, de la capacitat per decidir i assolir responsabilitats, el desenvolupament emocional, etc., són els mecanismes que la investigació ha identificat com els idonis per a la prevenció del consum de drogues i, al mateix temps, són objectius centrals de l’educació.

Veiem doncs, que educació i prevenció dels problemes associats als consums de drogues coincideixen en els seus objectius i en les seues preocupacions bàsiques. Tota educació, com a procés que busca la millora dels individus, és sempre preventiva. Igualment, tota prevenció, si té per objectiu evitar els obstacles que poden comprometre el desenvolupament de les persones i els grups, deu ser sempre educativa. Els ponts de cooperació que s’estan construint entre els Centres Educatius, els Serveis Socials i la UPCCA, estan en aquesta direcció.