La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions per a 2016 dirigides a centres de dia i programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i per a programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagin assolit la majoria d’edat. Per a aquestes ajudes es destina un pressupost de 3.891.094 euros.

Segons la resolució publicada al DOCV, poden sol·licitar les subvencions per al sosteniment de centres de dia les entitats privades sense ànim de lucre que siguin titulars d’aquest tipus de recurs de menors dirigits a prevenir i impedir situacions de desprotecció social del menor com a mesura especial de suport familiar. Per al manteniment d’aquests centres, la Conselleria d’Igualtat destina un import de més de 3’5 milions d’euros.

Així mateix, es convoquen les ajudes per al desenvolupament de programes de prevenció i protecció de menors a què podran optar les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin programes d’atenció especialitzada als menors en situació de risc o com a mesura jurídica de protecció

En aquesta línia se subvencionaran els programes l’objectiu sigui la prevenció, detecció i atenció del maltractament i abús sexual infantil, els que fomentin i difonguin els programes d’acolliment familiar i captació de famílies educadores, i aquelles actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció de menors. La línia de subvenció d’aquests ajuts té una consignació pressupostària de 122.400 euros.

Entre els criteris per a l’atorgament dels ajuts convocats es valorarà el nivell de necessitat social del recurs al municipi, la qualitat del mateix, l’experiència de l’entitat i l’adequació i qualitat de les activitats i projectes. Així mateix, es valoraran clàusules socials com l’existència d’un pla d’igualtat d’homes i dones, i la contractació, temporal o indefinida, de joves que hagin estat en situació de risc o desemparament.

També mitjançant aquesta convocatòria i amb l’objectiu de seguir oferint suport als menors del Sistema de Protecció que arriben a la majoria d’edat, la Conselleria d’Igualtat ofereix subvencions a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin programes d’emancipació per a aquests joves i que els ajudi a la seva inserció sociolaboral i autonomia personal.

Podran sol·licitar aquestes ajudes entitats sense ànim de lucre que desenvolupin programes, disposin de recursos d’allotjament o donin suport a la autonomia de joves majors d’edat extutelats per la Generalitat i que han romàs en acolliment residencial o familiar fins a la majoria d’edat. Per a aquest tipus d’ajudes es destinen 207.343 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de la publicació en el DOCV de la present resolució. El model de sol·licitud i els altres documents necessaris estan a disposició dels interessats al portal de la Generalitat www.gva.es, accedint als apartats “Guia Prop”, “Tràmits i serveis”. Les sol·licituds s’han de presentar en el registre general de les direccions territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives.