La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha sol·licitat la creació de “599 noves places funcionarials” dins del Pla Estratègic de Recursos Humans de la Generalitat, segons ha anunciat el subsecretari de la conselleria, Francesc Gamero, que ha assenyalat que l’objectiu ” és adequar la dotació de personal del departament a les necessitats dels serveis i programes socials de la Generalitat “.

Segons dades del Ministeri, la Comunitat Valenciana és la segona autonomia amb una ràtio d’empleat públic per habitant més baixa de l’Estat, sobretot en l’àrea dels serveis socials.

Francesc Gamero ha explicat que l’aprovació fa uns anys de noves normes com la Llei de Dependència, la Renda Garantida o els programes de pobresa energètica “no va ser acompanyada del personal necessari per a la seva efectiva posada en marxa”, ja que l’anterior executiu no només no va crear noves places per a cobrir les noves necessitats sinó que durant molts anys les vacants per jubilació, les baixes per malalties o les excedències del personal tampoc es cobrien.

El subsecratario ha assenyalat que aquest bloqueig de la política de personal “ha ocasionat un important retard i acumulació d’expedients sense resoldre que ha repercutit negativament en les ciutadanes i ciutadans valencians”.

Per aquest motiu, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives considera necessari, entre altres mesures, incrementar el personal encarregat del seu departament i ha sol·licitat la creació de 599 noves places funcionarials dins el Pla Estratègic de Recursos Humans de la Generalitat dissenyat per la direcció general de Funció Pública per millorar els serveis i aconseguir una administració més orientada a la ciutadania, moderna, accessible, oberta, flexible, eficaç, eficient, ràpida i àgil.

En el document realitzat per la Conselleria d’Igualtat amb les problemàtiques i les solucions proposades en matèria de personal, es contempla també la reclassificació voluntària de totes les places dels serveis territorials i dels centres ampliant la jornada de 36,15-38,45 hores setmanals, amb l’objectiu d’aconseguir una equiparació salarial amb la resta de personal funcionari dels serveis centrals amb la mateixa responsabilitat.

Amb aquesta ampliació d’horari es millorarà més el servei i s’evitarà la rotació de personal i la manca de cobertura d’alguns llocs que fins ara estaven pitjor classificats, adoptant-se, però, mesures per evitar la sobrecàrrega del personal.

Així mateix, se sol·licita la reclassificació d’aquells llocs de treball que es troben en una posició retributiva inferior a la de personal tècnic d’altres sectors de l’Administració de la Generalitat, com el personal estatutari de la Conselleria de Sanitat, així com l’increment de les retribucions i complements de festivitat, torns i nocturnitat dels llocs de treball d’atenció directa.

Aquestes mesures afecten un total de 1.912 llocs de treball i el seu cost econòmic estimat és de 4’9 milions d’euros. Pel que fa als 252 llocs de nova creació el cost és de 20’5 milions d’euros.

Altres mesures plantejades són l’assumpció per part de l’Advocacia de la Generalitat d’aquelles tasques que realitzen les unitats tècniques de tuteles i els equips de menors que siguin de representació en judici de la Generalitat.

Mesures per millorar els serveis

La conselleria ha plantejat també altres propostes necessàries per millorar les seves actuals estructures organitzatives, com la consideració de les direccions territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a centres prioritaris per a la cobertura de vacants i d’incapacitats temporals, permisos i vacances perquè són llocs que atenen serveis bàsics per a la societat.

Així mateix, es proposa la posada en marxa de programes de formació dirigits al personal de centres amb l’objectiu d’ampliar o modificar les funcions de determinades categories i de formació específica en matèria de riscos laborals.

Respecte al personal, el document elaborat per la conselleria estableix la necessitat de convocar concursos de trasllats de direcció i de llocs bàsics, convocatòries de promoció interna, així com ofertes públiques d’ocupació per reduir el gran percentatge d’interinitat.