L’Institut Valencià per a la Competitivitat Empresarial (IVACE), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ha rebut un total de 331 sol·licituds dins dels programes engegats per IVACE- Energia amb l’objectiu de millorar la utilització dels recursos energètics en el nostre territori.

Així doncs, IVACE -Energia destinarà 3,5 milions d’euros per a incentivar mitjançant subvencions a fons perdut la introducció d’equips i instal·lacions amb major eficiència energètica en les indústries, la millora de l’eficiència en les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació interior dels edificis, així com promoure la implantació de sistemes de gestió energètica.

Cal destacar que aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l’eix prioritari 4 (afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors).

El programa d’eficiència energètica en la indústria és el més demandat, ja que ha rebut un total de 197 sol·licituds, i el seu objectiu és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi energètic en els processos industrials.

L’energia suposa un clar factor de cost per a les indústries valencianes per la qual cosa reduir el consum energètic i, amb açò, la factura energètica repercuteix directament en la millora de la competitivitat de les empreses.

Cal destacar que, segons l’últim balanç energètic de la Comunitat, elaborat per IVACE-Energia, el sector industrial consumeix el 31,8% de tota l’energia consumida en el nostre territori. Per açò, IVACE-Energia dòna suport econòmic a la substitució d’equips i instal·lacions per uns altres de major eficiència energètica, implantació de sistemes de mesures de consum i control, així com millores del rendiment d’equips existents i els projectes de millora energètica d’il·luminació i climatització.

Els projectes seleccionats rebran una subvenció a fons perdut el 30% del cost de projecte. A més, s’han rebut 16 iniciatives d’empreses per a la implantació de sistemes de gestió energètica, que permeten el control i reducció dels consums energètics.

Impuls de la Mobilitat Urbana Sostenible en municipis

D’altra banda, IVACE-Energia ha rebut 41 projectes que preveuen accions per a impulsar el canvi cap a una mobilitat urbana més sostenible. El sector transporte és el que concentra un major consum d’energia, un 40% per cent. A més, més del 90% de l’energia consumida en aquest sector procedeix dels derivats del petroli, pel que és necessari impulsar un nou tipus de mobilitat menys contaminant i més respectuosa amb el medi ambient.

Per a avançar en aquest objectiu es subvencionarà, amb un 50% del cost, als ajuntaments que duguen a terme la redacció de plans de mobilitat urbana, que incloguen mesures i estratègies per a promoure un canvi modal cap a maneres menys consumidores d’energia.

Per a continuar promocionant el transport urbà amb bicicleta es donarà suport, en els municipis que ja disposen de sistemes de préstec de bicicletes d’ús públic, les inversions necessàries per a fer compatible l’intercanvi de bicicletes entre localitats pròximes, creant d’aquesta manera sistemes supramunicipals.

També es pretén actuar sobre la modernització del parc de vehicles industrials destinats al transport de passatgers. Per a açò, la Generalitat concedirà ajudes per a l’adquisició de vehicles industrials (autobusos i camions) de propulsió elèctrica, híbrids o alimentats per gas natural, GLP (gas natural liquat) o hidrogen.

Així mateix, es pretén promoure la implantació d’estacions de recàrrega o ompliment elèctriques, tant per a ús públic, és a dir a les quals puga accedir per a carregar el seu vehicle qualsevol ciutadà, com per a ús privat.

Una altra de les línies contemplades és la subvenció de projectes pilot de mobilitat elèctrica amb l’objectiu d’introduir els vehicles elèctrics en les ciutats de la Comunitat. Igualment es promocionarà l’ús de la bicicleta elèctrica per al seu ús en el treball, en substitució del transport motoritzat per als desplaçaments casa- centre de treball, així com en flotes de repartiment.

Al costat d’aquests projectes, s’han presentat 77 iniciatives per a reduir el consum energètic en els edificis. Des d’IVACE Energia es pretén millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) sufragant fins al 30 % del cost del projecte, sempre que supose estalvis energètics d’almenys el 20%.

Entre les accions que se subvencionen està la substitució de calderes, millora dels sistemes de ventilació i condicionament d’aire, sistemes centralitzats i de control i regulació, així com els sistemes que permeten reduir la il·luminació interior en els edificis existents.