“La bona resposta dels ajuntaments ens fa sentir reforçat el canvi d’enfocament a la política de residus que des de la conselleria estem impulsant”, ha assenyalat el secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, en fer balanç de la jornada celebrada esta setmana en el Complex Administratiu 9 d’Octubre sobre recollida selectiva de bioresidus. “Agraïnt als ajuntaments la participació i interés mostrat, perquè la sintonia municipal és imprescindible per a imuplsar aquesta nova política”.

“Voliem compartir amb els ajuntaments el repte de millorar i avançar en la separació en origen, la recollida selectiva, la recuperació, el reciclatge i l’aprofitament dels residus generats als municipis”, explica Álvaro, “i la resposta ha satisfet les millors espectatives”. Més d’un centenar d’ajuntaments han acudit als actes, superant l’aforament de la sala.

La conselleria s’ha compromés a organitzar més jornades en diferents parts del nostre territori i diferenciar l’enfocament per adaptar-lo a les necessitats d’ajuntaments menuts, grans i intermedis i donar així més respostes a les problemàtiques concretes dels nostres municipis. També es farà arribar la informació a tots els ajuntaments (incloent els que no han pogut acudir) i s’oferiran canals per als qui vullguen participar en plans-pilot o posar en marxa iniciatives més eficients i sostenibles de recollida selectiva de residus.

La nova política de residus aposta decididament per la separació i la recollida selectiva en origen. La conselleria va detallar les línies de treball específiques en marxa:

– Assessorament i suport als ajuntaments que vullguen impulsar sistemes eficients de recollida selectiva com el contenidor específic per a matèria orgànica (el cinqué contenidor) sistemes de recollida porta a porta i altres opcions per a separar en origen les diferents fraccions dels residus. La conselleria aportarà informació, assessorament, mesures legals i organitzatives i incentius als sistemes més avançats.

– Aprofitament de la fracció orgànica (ben separada des de l’origen) per a obtindre compost de gran qualitat compatible amb el seu ús fins i tot en l’agricultura ecològica més exigent. En aquest sentit el projecte Mater-agrocompostatge està en preparació des de fa mesos i ja compta amb una sèrie de municipis interessats en posar en marxa una experiència-pilot. (Cal recordar que tècnica i legalment la fracció orgànica que ara es recupera a les plantes de tractament, a partir de residus mesclats, no pot denominar-se “compost”, perquè està contaminada per nivells elevats d’impropis).

– Aprofitament de les restes de poda i d’altres tasques agrícoles, de jardineria i forestals que es generen als municipis i que representen un greu risc d’incendi, donat que gran part d’aquestes restes es cremen i, de fet, aquestes cremes són la principal causa individualitzada dels incendis forestals al nostre territori. El pla d’aprofitament d’aquestes restes podria suprimir les cremes i usar la matèria vegetal com adob o per a obtindre combustible renovable per a usos en el mateix municipi, sense originar problemes als agricultors i, fins i tot, poder generar llocs de treball i estalvi en calefacció en dependències municipals.

En la jornada participaren ponents especialistes que van aportar gran quantitat d’informació, dades i experiències realitzades ja en diferents comunitats autònomes i que van contestar profusament nombroses preguntes dels participants.