La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha tancat un acord amb els consells valencians de col·legis d’advocats i procuradors per a implantar un nou model de justícia gratuïta a la Comunitat Valenciana, que inclourà nous torns d’ofici i ampliarà l’àmbit d’actuació dels serveis d’orientació jurídica per donar millor cobertura a les persones que pateixen qualsevol tipus de discapacitat, als immigrants i als que compleixen penes de privació de llibertat.

Aquest punt dels serveis d’orientació jurídica (SOJ) dels col·legis d’advocats, la missió és facilitar l’accés a la Justícia a tots els ciutadans, és un dels aspectes més innovadors del reglament que la conselleria aprovarà en breu, després de l’acord tancat aquest dimarts amb els degans dels col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana.

L’esmentat reglament preveu la creació de tres nous serveis d’orientació jurídica especialitzats, que se sumaran al de caràcter general del que ja disposen els diferents col·legis. El primer d’ells atendrà les persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, a presumptes incapaços i a persones dependents.

En aquests casos, l’actuació del SOJ no es limitarà a l’orientació jurídica prèvia a l’inici del procés judicial, sinó que inclourà la direcció lletrada i la representació processal, en qualsevol tipus de procediment, sempre que els recursos i ingressos econòmics dels que vagin a aquest servei no superin el quíntuple de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, encara que sí superin els límits previstos en la Llei d’assistència jurídica gratuïta.

Els col·legis disposaran també d’un nou servei d’orientació jurídica especialitzat en matèria d’estrangeria, que assessorarà quants immigrants vagin al mateix per a demanar informació sobre la seva situació legal i l’accés a permisos d’estada, de treball o de residència, així com altres aspectes com les sol·licituds d’asil i refugi.

Finalment, aquells col·legis d’advocats en la circumscripció hi hagi un centre carcerari disposaran d’un servei d’orientació penitenciària per atendre la població reclusa que ho requereixi.

Nous torns d’ofici

L’especialització serà un dels factors clau per millorar el servei de justícia gratuïta en el nou model. Per això, el reglament també preveu que, al costat dels torns d’ofici ja habituals en tots els col·legis d’advocats (guàrdies de detinguts, penal, civil, menors, etc.) es crearan altres quatre nous: un sobre violència de gènere, un altre per a víctimes especialment vulnerables (per exemple, per estar en risc d’exclusió social), un tercer d’estrangeria i, finalment, un torn específic per a persones amb diversitat funcional, amb capacitat modificada judicialment, a presumptes incapaços ia persones dependents.

Al costat de l’especialització, la formació dels lletrats adscrits als diferents torns d’ofici és el segon eix sobre el qual pivota el nou model. Per això, el Reglament estableix que els col·legis d’advocats han d’exigir, als seus col·legiats i col·legiades, l’acreditació d’experiència suficient o la superació dels cursos de formació específics que s’estableixin per a la seva adscripció als diferents torns d’ofici.

Els barems previstos per remunerar la feina dels lletrats d’ofici són els que ja van ser revisats el passat mes de desembre i aplicats amb caràcter retroactiu des de l’1 d’octubre de 2015. El reglament, però, afegeix un llistat d’actuacions que, en la actualitat, no estan remunerades i que sí que s’han de compensar un cop entri en vigor, com és el cas dels judicis per delicte lleu en els quals l’assistència d’advocat sigui requerida per l’òrgan judicial, les mesures provisionals en els procediments de família o les mesures cautelars prèvies al procés civil, entre d’altres.

Respecte al torn d’ofici de procuradors, els membres perceben una remuneració fixa per expedient, aquesta augmentarà un 10 per cent en el pròxim exercici pressupostari, segons l’acord tancat dilluns passat entre els responsables de la conselleria i del Consell Valencià de Col·legis de Procuradors .

Finalment, el reglament revisa tot el procediment administratiu de sol·licitud i accés al benefici de la justícia gratuïta i emprèn un procés d’agilitació i simplificació dels tràmits a seguir pels ciutadans demandants d’aquest benefici.