La Comissió de Transparència i Bon Govern de la Diputació de Castelló ha aprovat l’Estratègia d’Innovació i Creació de Valor Públic de la institució provincial 2016-2018 que posa les accions a dur a terme pel que fa a la modernització del funcionament de l’Administració d’acord als principis de Transparència, Accessibilitat i Bon Govern.

La sessió plenària del proper dimarts 21 juny ratificarà l’aprovació del text després del que quedarà sotmès a informació pública per termini de 30 dies a l’efecte que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments a la mateixa, significant que en el supòsit de no presentar-se s’entendrà definitivament aprovada.

Cal tenir en compte que aquest document presenta una anàlisi de la situació actual de la Diputació de Castelló en qüestions de modernització, a nivell tecnològic i d’Administració electrònica, en la gestió documental, a nivell de dades obertes, de participació ia nivell de lideratge i estratègia.

Així mateix, i d’acord a aquest anàlisi tècnica, l’Estratègia Provincial contempla les línies i accions a desenvolupar en el període 2016-2018 per impulsar tres objectius: una Administració electrònica integral i sostenible, desenvolupar un model propi de Govern Obert provincial i implantar la planificació estratègica per a la gestió del canvi que això suposa.

Aquest document estratègic culmina amb un calendari d’accions per a la seva implantació, els recursos humans necessaris i els sistemes d’avaluació i seguiment per garantir el seu compliment.