La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural destinarà un total de 175.000 euros a la Comunitat General de Regants Regs de Llevant Marge Esquerra del Segura per a una gestió mediambiental dels embassaments de Llevant i Ponent del Parc Natural del Fondo.

Aquesta mesura està prevista en l’acord del Ple del Consell que ha aprovat el conveni de col·laboració amb aquesta entitat amb la finalitat de regular el mecanisme per liquidar la contraprestació econòmica als regants que estableix l’article 16.6.b de la normativa del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Segura i fixar les condicions de gestió hídrica que garanteixin que es compleixen els objectius ambientals que donen lloc a aquesta compensació.

D’acord amb el Pla del Segura, aquesta entitat de regants assignarà un mínim de 4 hm3 a la demanda bruta ambiental consumptiva. Els costos dels recursos hídrics assignats es finançaran d’acord amb les tarifes aprovades pel ministeri d’Agricultura, Alimentació Medi Ambient. Els recursos hídrics assignats el 2015 es corresponen amb 1,755 hm cúbics, és a dir un 43,87% la demanda bruta anual consumptiva.

L’import de 175.000 euros és l’aportació de la Generalitat per col·laborar en el cost d’adquisició, amb les tarifes actuals del transvasament Tajo-Segura, (Sinclinal de Calasparra) d’un volum de fins a 1,755 hm cúbics, per substituir l’aigua bombejada als embassaments del Fondo que no pot ser utilitzada per al reg i que ha de ser mantinguda i gestionada amb fins ambientals, fins a completar els 4 Hm cúbics / any a derivar.

Amb aquest pagament s’entenen compensats, a més del cost d’adquisició de l’aigua, tots els costos que han de suportar els regants per dur a terme la gestió hídrica del Fondo en els termes estipulats pel Conveni del 2011, la vigència es manté.

En aquell conveni, la llavors Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge i la Comunitat General de Regants, Regs de Llevant, Marge Esquerra del Segura van fixar les condicions tècniques per a la gestió hídrica dels embassaments de Llevant i Ponent inclosos al Parc natural del Fondo, en ser aquesta Comunitat de regs propietària dels embassaments.

Per al compliment de l’objectiu, l’entitat, a més de complir amb les obligacions en la seva qualitat de beneficiària de la subvenció està obligada a complir determinats compromisos fixats en el conveni, com, entre d’altres, el manteniment en els embassaments dels volums i nivells mínims estipulats, complir amb les variacions màximes de nivell permeses entre els embassaments de Llevant i Ponent, captar el màxim cabal circulant pel riu Segura a l’assut de Sant Antoni ia les assarbs i garantir la circulació d’aigua pels embassaments per reduir l’acumulació de sal.