La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha aprovat les mesures que les explotacions ramaderes i aqüícoles de la Comunitat Valenciana han de complir en el marc del Pla Anual Zoosanitari (PAU) per a l’any 2017, que han estat publicades recentment a al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El seu objectiu consisteix a portar a terme una vigilància epidemiològica en cada un dels sectors, amb la finalitat de garantir la seguretat i el bon estat sanitari de la cabana.

En concret, el pla estableix les freqüències, els nivells de mostreig i el calendari d’actuacions per dur a terme per a la vigilància i control de la situació sanitària de la ramaderia valenciana.

A més els veterinaris responsables de les explotacions han de realitzar les actuacions zoosanitàries previstes en els diferents programes sanitaris, així com informar sobre l’índex de mortalitat en l’explotació, i adoptar les mesures oportunes davant de casos de morbiditat i mortalitat anormal. En l’exercici del PAU, la Unitat d’anàlisi de Sanitat Animal de la Conselleria (UASA) analitza més de 400.000 mostres a l’any.

Com a novetat, fruit de les actuacions del PAU, i de la feina dels serveis veterinaris oficials, en el primer trimestre de 2017 la Comunitat Valenciana va a ser declarada oficialment indemne de brucel·losi en oví cabrum, zoonosi coneguda com “Febres de Malta”.

Els ramaders es responsabilitzen de participar en els programes d’eradicació, control o vigilància de malalties de manera que es garanteixi un adequat nivell sanitari, a través dels seus serveis veterinaris. La conselleria destina durant 2017 un total de 895.000 euros per subvencionar el cost dels serveis veterinaris per al compliment del pla.

Aquest sistema de coresponsabilitat dels ramaders en el manteniment i millora de l’estatus sanitari de les seves explotacions s’ha demostrat altament eficaç, a causa que es eradiquen malalties i, al mateix temps, es redueixen costos de producció fent més competitiva la ramaderia de la Comunitat Valenciana , sempre sota control i supervisió dels serveis veterinaris oficials de la conselleria.

A la Comunitat Valenciana hi ha 6.100 explotacions ramaderes, que cada any aporten un valor econòmic de 650 milions d’euros.