La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les ajudes econòmiques per a digitalització i la restauració de la documentació històrica i per a la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de tot el territori valencià per un import de 75.000 euros.

Segons ha publicat el DOGV, poden sol·licitar aquesta subvenció els municipis i les entitats locals menors que realitzen inversions en la digitalització i en la restauració de la documentació històrica anterior a l’any 1940 existent a l’arxiu municipal, així com inversions en la millora de les seues instal·lacions, la inversió de la qual tinga una despesa mínima de 600 euros, amb la finalitat de millorar la conservació i la difusió del patrimoni documental.

També poden sol·licitar l’ajuda les fundacions i institucions culturals municipals del territori valencià que tinguen com una de les seues funcions la gestió de l’arxiu municipal, i que realitzen les inversions anteriorment esmentades.

La Generalitat contribuirà al finançament parcial de les despeses, fins a un màxim del 50% del cost de la inversió realitzada, en digitalització i restauració de documents, o en l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents als arxius municipals.

S’entén per equipament les prestatgeries metàl·liques d’angle ranurat, armaris compactes mòbils sobre rails, arxivadors de plànols horitzontals, deshumidificadors i termohigròmetres. Queda totalment exclòs d’aquesta convocatòria el mobiliari d’oficina. Quant a la digitalització, els projectes presentats han de complir unes característiques tècniques sobre formats i fitxers que especifica la convocatòria.

El procés d’assignació econòmica entre les entitats beneficiàries es realitzarà tenint en compte la dotació total de la convocatòria i la proposta de concessió que realitzarà la comissió avaluadora.

La Generalitat té competència exclusiva en matèria d’arxius que no siguen de titularitat estatal, i un dels seus objectius és la conservació del patrimoni documental valencià. Una part molt important d’aquest patrimoni es localitza en els arxius municipals, molts dels quals no tenen els mitjans suficients per a poder atendre la conservació i restauració de la seua documentació.