La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a través de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, ha aprovat la concessió del 82 per cent de les sol·licituds presentades pels ciutadans de les tres províncies per rebre assistència jurídica gratuïta durant el segon trimestre de 2016. en concret, entre els mesos d’abril i juny, de les 31.528 sol·licituds presentades en els serveis territorials d’Alacant, Castelló i València es van resoldre favorablement el 82 per cent, és a dir, 25.878.

Per províncies, va ser Alacant la que major nombre d’expedients va registrar, amb un total de 14.588, dels quals, van ser estimats favorablement 11.220 (el 76’91 per cent) i desfavorablement altres 763 (el 5’23 per cent). Els altres 2.605 expedients (el 17’86 per cent) van ser arxivats. Durant el mateix trimestre de l’any passat es van registrar un total de 10.367 expedients.

A la província de València, els serveis territorials van tramitar entre abril i juny d’aquest any un total de 14.188 expedients, dels quals, van ser estimatoris 12.100 (el 85’28 per cent), desestimatoris altres 1.365 (el 9’62 per cent) i van ser arxivats 723 (el 5’10 per cent) .En el mateix període de 2015 es van tramitar 15.397.

Finalment, a Castelló es van tramitar un total de 2.752 sol·licituds (enfront de les 2.954 de l’any passat), de les que es van acceptar el 92’25 per cent d’elles (2.558), es van rebutjar el 5’81 per cent (160) i es va procedir a l’arxiu de l’1’24 per cent restant (34).

La Generalitat gestiona les sol·licituds de Justícia Gratuïta des de l’any 2001 i poden sol·licitar-la tots els ciutadans espanyols, els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i els estrangers que resideixin a Espanya, quan acreditin insuficiència de recursos per litigar.

Amb independència de l’existència de recursos per litigar, també es reconeix el dret d’assistència jurídica gratuïta a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i de tràfic d’éssers humans, així com als menors d’edat i les persones amb discapacitat psíquica quan siguin víctimes de situacions d’abús o maltractament.

A més, la Conselleria de Justícia té en marxa un nou model de justícia gratuïta per a la Comunitat Valenciana que facilita l’accés a aquesta prestació a les persones que pateixin una discapacitat de qualsevol tipus, ja sigui física, mental, intel·lectual o sensorial, tal com ho va anunciar la consellera Gabriela Bravo a les Corts. La consellera Bravo va recordar llavors que aquestes mesures s’inclourien en la reforma del Decret 29/2001 de 30 de gener d’assistència jurídica gratuïta perquè, segons ha explicat, aquesta norma «necessitava ser adaptada a les reformes legals produïdes en els darrers quinze anys». El motiu d’aquest canvi obeeix al fet que les persones amb diversitat funcional tenen en la seva vida diària uns costos derivats de la seva situació que no suporten altres sectors de la població, segons ha defensat la consellera Bravo.