El Comitè Científic del Departament de Salut de València – Doctor Peset, en col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), ha fet pública la I Convocatòria per a Joves Investigadors i Investigadores d’aquest departament de salut.

Tal com assenyala el doctor Antonio Hernández Millars, president del Comitè Científic, “amb aquesta convocatòria pretenem reconèixer i incentivar l’activitat investigadora, especialment del personal més jove del departament de salut, amb premis per a la difusió de resultats d’investigació en publicacions científiques o comunicacions a congressos “.

Així, es concediran tres ajudes, de 1.000 euros cadascuna, per a publicacions en revistes científiques i tres ajudes, de 500 euros cadascuna, per a la presentació de comunicacions en congressos. Podran ser beneficiaris dels premis els professionals i investigadors contractats que exerceixin la seva activitat investigadora al Departament de Salut de València – Doctor Peset i que no disposin de cap fons econòmic que pugui destinar-se al mateix objecte d’aquests ajuts.

Les sol·licituds faran referència als treballs publicats en 2016 o que demostrin haver estat acceptats per part de l’editorial de la revista aquest any o, si escau, l’acceptació de la comunicació (pòster o oral) en el corresponent congrés celebrat el 2016. per optar als premis, el sol·licitant ha de ser el primer signant de la comunicació o de la publicació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà al 31 de desembre de 2016 i totes elles seran analitzades per una Comissió d’Avaluació que estarà formada pels membres del Comitè Científic del Departament de Salut de València – Doctor Peset. Per a l’avaluació es tindran en compte criteris com la posició de la revista en què es vulgui publicar, l’àmbit del congrés (internacional, nacional o regional) i la situació de l’investigador: els residents tindran la màxima puntuació, seguits pels facultatius, infermers o investigadors menors de 30 anys i pels facultatius, infermers o investigadors menors de 40 anys.