La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha incorporat un conjunt de novetats al portal GVAOberta que milloren les possibilitats de consulta i accés, a més d’ampliar la informació pública que ofereix de la Generalitat.

El portal GVAOberta ha anat introduint des de la seva posada en marxa diferents seccions i millores que el fan més accessible i útil als ciutadans, convertint-se en una potent i eficaç eina en la lluita contra la corrupció, prevenció de les males pràctiques en la Comunitat i consulta ciutadana.

Una de les principals novetats introduïdes és la informació sobre les Relacions de Llocs de Treball (RLT) i les retribucions d’alts càrrecs del sector públic instrumental de la Generalitat, el que amplia i completa la informació que oferia el portal en relació a càrrecs, personal i retribucions.

Com a novetat en matèria de contractes, el portal GVAOberta permet obtenir informació a través de cerques directes dels contractes públics i les seves modificacions (per exemple, per import, tipus, empresa, anualitat, etc.), a més d’oferir la possibilitat de descàrrega en el format de full de càlcul. Així mateix, s’ofereix un enllaç a la Plataforma del Sector Públic on es poden consultar els actes, la composició de les meses de contractació i els plecs dels contractes actuals. Aquesta reestructuració de la secció facilita la seva comprensió i la fa més accessible.

D’altra banda, GVAOberta compta amb un nou apartat que inclou la informació sobre les subvencions que la Generalitat concedeix als partits polítics amb representació a Les Corts. També es poden consultar els convenis a través de la nova aplicació Convenis GVA, que permet recuperar tots els convenis signats per la Generalitat per diferents criteris de cerca.

Al seu torn, es publica la llista i quantia dels contractes adjudicats més importants de la Comunitat convocats per la Generalitat i es crea un apartat anomenat Cost Efectiu dels Serveis Públics, que inclou la despesa sanitària, la despesa pública en educació i les subvencions en polítiques inclusives concedides en 2014 i 2015.

Es crea un accés a la consulta de contractes d’obres públiques, amb les seves modificacions i complementaris, dels projectes d’obra més rellevants; la relació d’empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions públiques publicitades a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat entre maig i octubre de 2016; empreses que han realitzat les obres públiques més importants, així com les obres més rellevants.

En l’apartat de participació ciutadana i informació d’interès per al ciutadà s’inclou una secció Participació dels grups polítics, en el qual es facilita l’accés a les tramitacions parlamentàries i les iniciatives legislatives dels grups parlamentaris, a més de poder accedir a les pàgines web dels grups polítics amb representació a les Corts.

Un altre dels canvis introduïts és la incorporació de la informació dels béns mobles en l’apartat de béns de la Generalitat.

Emissions de CO2 a GVAOberta

GVAOberta incorpora un nou apartat que ofereix informació sobre les emissions de CO2 de les instal·lacions de la Comunitat, a més de facilitar informació actualitzada sobre la qualitat de l’aigua.

Aquestes novetats, es completen amb la publicació del Protocol d’Actuació en Situacions d’Emergència que inclou els principis que s’han de seguir pel que fa a la transmissió d’informació en aquest tipus de situacions i la transparència en la gestió.

Transparència economicofinancera

El portal de transparència de la Generalitat inclou a més un apartat d’Indicadors de Seguiment del Pressupost, per seguir el grau d’execució de l’eficàcia i eficiència del pressupost de 2014. S’introdueix el Compte General i els informes d’auditories i control financer permanent i específic . També es crea l’apartat Estabilitat Pressupostària que permet consultar el grau de compliment de l’objectiu d’estabilitat de la Comunitat i els informes al respecte.

S’incorpora informació bàsica sobre el finançament dels recursos procedents de la participació en els ingressos de l’Estat, dels tributaris, de les subvencions procedents estatals i de la UE i altres ingressos, tot això en la secció Finançament de la Generalitat. Al seu torn, s’inclouen dades sobre l’evolució del deute públic, el deute viu, deute per habitant i en relació al PIB regional.