La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport publica al “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”, la convocatòria per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs acadèmic 2016-2017 a la Comunitat Valenciana.

Per a accedir al grau mitjà i al grau superior d’aquests ensenyaments professionals, a més de reunir requisits acadèmics, s’haurà de superar una prova o part específica d’accés que permeta demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Les proves es duran a terme en el centre on l’alumnat desitge iniciar els seus estudis d’ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny.

Els requisits acadèmics seran, en el cas del grau mitjà, el títol de Graduat en ESO, o bé títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny, o títol de Tècnic Auxiliar o Tècnic dels Ensenyaments d’FP, entre d’altres. Quant al grau superior, es requereix estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent, títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Especialista o Tècnic Superior dels Ensenyaments d’FP, o posseir una titulació universitària o equivalent.

Els qui acrediten estar en possessió d’aquests requisits acadèmics, així com els qui hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, hauran de realitzar únicament la prova específica que permet demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament els ensenyaments de què es tracte. Per a aquests aspirants es reservarà un 30% de les places vacants, de les quals el 5% es reservaran per als qui acrediten la condició d’esportista d’elit, d’alt nivell o d’alt rendiment.

En cas que no posseïsquen els requisits acadèmics establits, els interessats hauran de superar la prova d’accés convocada, tant en la seua part general com d’específica, per a demostrar que posseeixen els coneixements i les habilitats suficients, a més de les aptituds i els coneixements artístics necessaris per a cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. A més, hauran de tindre 17 anys complits l’any de realització de la prova, en el cas de l’accés al grau mitjà, i 19 anys en el cas del grau superior, o 18 si acrediten la possessió d’un títol de tècnic. Per a aquestos aspirants es reserva un 20% del total de les places vacants.
Accés directe

Estaran exempts de realitzar aquesta prova d’accés al grau mitjà, tant general com específica, i per tant, es matricularan directament, per a la qual cosa es reservarà un 50% de les places vacants, els qui estiguen en possessió d’un títol de Tècnic o Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que desitge cursar, o els qui hagen superat els cursos comuns d’Arts Aplicades i Oficis Artístics del pla 63 i experimental.

En el cas dels qui desitgen accedir al grau superior, estaran exempts de realitzar la prova si posseeixen qualsevol títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny d’una família professional relacionada amb els ensenyaments que es desitja cursar.

A més, podran accedir per matriculació directa al grau mitjà o superior dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny els qui estiguen en possessió d’alguna de les titulacions següents: Batxiller, modalitat d’Arts, o Batxillerat Artístic Experimental; títol superior d’Arts Plàstiques o títol superior de Disseny, en les seues diferents especialitats, o títols declarats equivalents; títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, en les seues diferents especialitats; Llicenciatura en Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.

Tampoc serà necessari que realitzen la part o prova específica d’accés els qui, estant en possessió dels requisits acadèmics d’accés, acrediten tindre experiència laboral, de com a mínim un any, relacionada directament amb les competències professionals del cicle formatiu de grau mitjà o superior al qual es vol accedir.

Calendari d’inscripció i matrícula

El termini d’inscripció per a realitzar la part general de la prova d’accés tant al grau mitjà com superior va del 20 al 31 de maig, i l’examen es realitzarà el pròxim 2 de juny.

Per la seua banda, el termini per a inscriure’s en la part específica de la prova d’accés o prova específica serà del 20 de maig al 9 de juny, i els exàmens se celebraran els dies 13 i 14 de juny.

Els alumnes que superen les proves podran matricular-se en aquests cicles formatius entre el 27 de juny i l’1 de juliol. Quant als alumnes que accedisquen directament, el termini de matriculació serà del 20 de maig al 22 de juliol.

Quant a la convocatòria extraordinària, el termini d’inscripció en la part general d’accés al grau mitjà i superior serà del 27 al 30 de juny, i l’examen serà el dia 4 de juliol. La inscripció per a la part específica serà del 27 de juny al 8 de juliol, i l’examen es realitzarà l’11 i 12 de juliol. La matrícula es podrà realitzar a partir del 19 de juliol i fins al 22 de juliol.

Contingut de la prova

La prova constarà de dues parts, una general i una altra d’específica. En concret, la part general de la prova d’accés al grau mitjà estarà dividida en dues fases en què es valoraran els coneixements de Llengua i Literatura, Ciències Socials, Geografia i Història, Ciències de la Naturalesa, Tecnologia i Matemàtiques, així com la sensibilitat artística i la creativitat de l’aspirant mitjançant un exercici compositiu de lliure interpretació i tècnica, basat en un model proposat.

Quant a la part general de la prova d’accés al grau superior, constarà d’una única fase en què es valorarà la competència lingüística de l’alumnat tant en Llengua i Literatura com en Llengua Estrangera, així com el coneixement sobre Història i Filosofia.

Quant a la part específica de la prova d’accés tant per al grau mitjà com per al superior, estarà conformada per tres exercicis que permetran valorar els coneixements artístics i la sensibilitat davant de creacions artístiques, la creativitat, la destresa, capacitat d’observació, percepció i l’expressivitat, d’acord amb el cicle formatiu al qual s’aspira accedir.