La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha obert el període d’admissió per a l’alumnat que accedeix per primera vegada a les etapes d’Ensenyament Secundari i Batxillerat o bé realitzen un canvi de centre en aquestes etapes. El procés inclou tots els centres docents valencians sostinguts amb fons públics i introdueix novetats que es tradueixen en una simplificació considerable dels tràmits burocràtics per a les famílies.

Així, quant als ensenyaments obligatoris, les famílies no hauran de realitzar cap tràmit si els seus fills o filles canvien de curs o d’etapa dins del mateix centre en què cursen els seus estudis.

En cas que l’alumnat s’incorpore, procedent d’un centre adscrit, les famílies no han de realitzar cap sol·licitud, ja que l’alumnat té reservada automàticament la plaça, encara que és molt important remarcar que hauran de formalitzar la matrícula. En aquest cas, es podrà avançar la matrícula al període que va des del 27 de juny fins a l’1 de juliol o bé realitzar-la en els terminis generals, del 21 al 28 de juliol, encara que es recomana la primera opció.

En canvi, sí que haurà de realitzar íntegrament el procés d’admissió l’alumnat que accedisca a una modalitat de Batxillerat amb independència que ja es trobe cursant altres ensenyaments en el mateix centre, això sí, sense perjuí de la preferència per a continuar-hi. Així mateix, haurà de realitzar el procés d’admissió, l’alumnat que canvie de centre, procedent d’un centre no adscrit.

Les places oferides per a primer curs de Secundària o Batxillerat apugen a un total 96.630 places vacants, de les quals 61.560 places són de Secundària i 35.070 de Batxillerat. En concret, de les places de Secundària, 22.440 es troben a la província d’Alacant, 7.590 a la de Castelló i 31.530 a la de València; i pel que fa a les places de Batxillerat, 13.300 es troben a la província d’Alacant, 3.955 a la Castelló, i 17.815 a la província de València.

Procés d’admissió

En cas que s’haja de realitzar el procés d’admissió, es podran realitzar les sol·licituds fins al pròxim 2 de juny. Les famílies interessades hauran de presentar una única instància utilitzant el model oficial, en la qual faran constar les 10 opcions ordenades per prioritat. Les sol·licituds estaran disponibles en els centres educatius i també en l’apartat d’admissió de l’alumnat en la web de la Conselleria.

La sol·licitud també podrà omplir-se de forma telemàtica, a través de la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado, i s’imprimirà i presentarà en el centre educatiu triat en primera opció, conjuntament amb la documentació que acredite les circumstàncies al·legades.

Cal assenyalar que, en cas que es presente més d’una instància, no se’n tindran en compte cap, i es procedirà a l’escolarització en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden llocs vacants. Una vegada s’haja realitzat la baremació, es coneixeran les llistes provisionals, la publicació de les quals està prevista per a l’11 de juliol als centres educatius.

Les reclamacions podran realitzar-se durant els dos dies següents, fins al dia 13, i una vegada contestades es procedirà a publicar les llistes definitives, previstes per al 19 de juliol. La matriculació en el cas de Secundària i Batxillerat queda fixada per al període que s’estén entre el 21 i el 28 de juliol.

Pel que fa als alumnes que passen de l’etapa de Primària a un centre adscrit de Secundària, o de Secundària a Batxillerat, no hauran de presentar la seua sol·licitud prèviament, per la qual cosa podran avançar la matriculació del 27 de juny a l’1 de juliol.

Procés per a realitzar les sol·licituds: totes les opcions de centres comptaran

Com a novetat, si no s’obté plaça en el primer centre triat, automàticament la puntuació d’admissió comptarà per a sol·licitar plaça en la segona opció, i així successivament, fins a esgotar les 10 peticions. En definitiva, les famílies podran optar a les 10 opcions en igualtat de condicions gràcies al fet que el procediment es realitzarà simultàniament a través de mitjans informàtics.

A més, una de les grans novetats del procés d’admissió consisteix en el fet que tots els criteris de baremació es bolcaran en el programa informàtic de Conselleria que, una vegada creuades les dades de què disposa, assignarà les places escolars de manera automàtica i objectiva.

Els criteris de baremació de sol·licituds que regiran en aquest procés d’admissió seran els següents:

1. Existència de germans o germanes matriculats en el centre: 15 punts

2. Pare, mare o tutors legals treballadors del centre docent: 5 punts

3. Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels seus pares, mares o tutors legals.
Alumnat amb domicili que es trobe en l’àrea d’influència del centre:10 punts.
Alumnat amb domicili que es trobe en les àrees limítrofes a la zona d’influència del centre: 5 punts.

4. Renda per capita de la unitat familiar: 2 punts a les rendes familiars iguals o inferiors a dues vegades l’indicador públic de renda a efectes múltiples (IPREM).

5. Condició legal de família nombrosa.
Nombrosa general: 3 punts
De categoria especial: 5 punts.

6. Concurrència de discapacitat en l’alumnat, en els seus pares o germans i germanes.
4 punts quan hi haja discapacitat en l’alumne o alumna, entre el 33% i el 65%.
Quan la discapacitat en l’alumne o alumna siga superior al 65%, s’assignaran 7 punts.
En el cas de pares i germans, quan hi haja discapacitat d’entre un 33% a un 64%, s’atorgaran 3 punts, mentre que si la discapacitat supera el 65%, s’atorgaran 5 punts.

7. La condició de família monoparental general es valorarà amb 3 punts. Les de categoria especial, amb 5 punts.

8. Expedient acadèmic, només en ensenyaments postobligatoris.