El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, acompanyat de la directora general de Formació Professional, Marina Sánchez, i el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, han firmat un conveni de col·laboració per al foment de la Formació Professional Dual al territori valencià, i, en particular, dins del programa FP DUAL+.

Mitjançant aquest conveni, s’estableixen les bases de col·laboració entre la Generalitat i Bankia a fi de desenvolupar activitats d’interés comú en l’àmbit de la Formació Professional del sistema educatiu, que contribuiran a l’impuls dels ensenyaments de Formació Professional com a element d’alt impacte i repercussió social, i com a eix cohesionador i vertebrador del territori i del seu teixit productiu.

Entre les principals línies d’actuació incloses en el conveni cal destacar l’elaboració d’un Llibre Blanc de l’FP que proposarà una planificació estratègica d’aquests ensenyaments, identificant les empreses vinculades als sectors d’activitat econòmica prioritària, així com les qualificacions professionals vinculades a aquests sectors. Això permetrà planificar la impartició i implantació dels cicles formatius, adaptant els seus continguts a les necessitats reals dels sectors productius valencians.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport planteja un model de Formació Professional Dual que possibilite combinar la formació de l’alumnat entre el centre educatiu i el centre de treball, amb la implicació de les empreses en el programa formatiu i afavorint la inserció laboral i la contractació directa dels jóvens.

Aquest conveni s’emmarca en l’actual conjuntura econòmica, en la qual es considera que una de les garanties per a obtindre una inserció laboral amb èxit és posseir una preparació que s’adeqüe a les necessitats del teixit empresarial. Així doncs, l’adquisició de les competències en el mateix lloc de treball, en íntima relació amb les necessitats del mercat laboral, suposa un major acostament entre l’estudiant i el seu futur professional.

Quant al seu finançament, Bankia aportarà 500.000 euros inicials i progressivament finançarà projectes específics dotats de partides econòmiques pròpies. En aquest sentit, la distribució pressupostària per a cadascuna de les activitats o projectes serà acordada en el si de la Comissió Mixta de Seguiment i Control, atenent les condicions concretes de cada un d’aquests.

Línies de col·laboració

El conveni també estableix la col·laboració d’ambdós institucions en la modernització i enfortiment dels sistemes d’orientació educativa i professional, mitjançant la constitució d’una xarxa de recursos d’orientació educativa i professional.

D’altra banda, s’inclou la col·laboració amb les empreses que oferisquen llocs formatius per a alumnat de cicles formatius en la modalitat d’FP Dual, que estiguen vinculades als sectors relacionats amb el desenvolupament competitiu, com a eina que facilite la transició entre el procés formatiu i l’ocupació.

El conveni també estableix la creació de premis a centres docents públics per projectes de qualitat, innovació aplicada i transferència del coneixement en la Formació Professional del sistema educatiu.

Tant la Generalitat com Bankia cooperaran en l’organització i realització de jornades, tallers, seminaris, congressos o simposis relacionats amb la Formació Professional.