La Conselleria d’Hisenda de la Generalitat valenciana ha autoritzat una transferència de crèdit entre seccions dels Pressupostos de la Generalitat per a aquest any per un import global de 1,31 milions d’euros amb la finalitat de liquidar quotes del préstec contret per l’ampliació de la Institució Firal Alacantina (IFA).

Actualment, la IFA ha incomplert els pagaments dels dos préstecs sol·licitats per 10 i 5 milions que van ser avalats per la Conselleria d’Economia, i les entitats financeres han sol·licitat a la Generalitat la liquidació de les quotes vençudes i impagades més els interessos, al import s’afegeix la previsió fins a final de l’exercici, per un import global de 699.503 euros.