La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina enguany 2016 un total de 383.754, 46 euros per al desenvolupament de programes de entitats sense ànim de lucre relatius a serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d’exclusió social.

Per a rebre el finançament de la conselleria, els programes de les entitats han d’estar dirigits a millorar la situació psicosocial, la formació integral o integració social i laboral de dones en situació o risc d’exclusió social.
Aquestes subvencions de la Conselleria d’Igualtat van destinades a finançar les despeses corrents derivades del desenvolupament de les actuacions específiques a dones, que pode incloure en la seua realització les filles o fills menors que d’elles depenguen, segons l’àrea.

Concretament, els programes subvencionats poden incloure actuacions relacionades amb àrees de foment de l’autoestima i promoció de l’autonomia personal, o l’adquisició d’hàbits i habilitats personals, maternals i de relació.
També programes d’adquisició d’hàbits i habilitats prelaborals bàsiques per al desenvolupament de l’ocupabilitat i atenció psicològica i social a nivell individual i grupal i atenció específica a dones embarassades i mares amb menors de tres anys.
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva. El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies hàbils des de demà, dia 24 de maig. S’haurà de presentar una instància segons el model que figura en l’annex de l’ordre i també disponible en http://www.gva.es/es/inicio/procedimentos
.