La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat mitjançant resolució les subvencions corresponents a 2016 per al desenvolupament de programes i serveis de promoció d’autonomia de persones amb diversitat funcional, per a les que destinen més de 2’5 milions d’euros.

En la present convocatòria, la Conselleria ha ampliat la tipologia dels programes i serveis objecte de subvenció, passant dels 3 d’anys anteriors als 8 actuals, a més de les actuacions assimilades com són els programes d’activitats formatives o els plans d’actuació per a realitzar activitats d’investigació social. Aquesta nova tipologia inclou, entre altres, els programes de respir familiar, de suport i atenció sociosanitària, d’ocupació amb suport i foment de la vida independent o de teràpia assistida amb animals de companyia i altres programes d’innovació social.

La resolució, publicada pel DOCV el 29 de març, recull els requisits i condicions per a la concessió de subvencions en matèria d’atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l’autonomia personal i de l’accessibilitat a través de programes i serveis, a les que podran accedir les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que estiguin inscrits en el Registre de Titulars d’Activitats, Centres i Serveis d’Acció Social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’import global d’aquestes subvencions per al present exercici és de 2.753.790’10 euros.

Segons estableix la resolució, per a poder optar a una subvenció les entitats hauran de presentar una memòria del programa, servei o pla d’actuació per a l’exercici sol·licitat, amb una anàlisi de situació i justificació de la seva necessitat, la capacitat tècnica, de gestió i financera de l’entitat. La quantitat de la subvenció concedida a cadascuna de les entitats es determinarà en funció dels criteris de valoració que estableix la convocatòria, com l’interès i repercussió social del programa o servei, la qualitat del mateix, o la viabilitat econòmica, així com la experiència de l’entitat sol·licitant.

Tal com s’està establint en la concessió d’altres subvencions, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha introduït per primera vegada el compliment de clàusules socials com un dels criteris de valoració per a la concessió de les mateixes. En aquest apartat es valorarà l’experiència de l’entitat i de l’equip humà en matèria específica d’igualtat de gènere de persones amb diversitat funcional i del seu personal, així com el compromís de l’entitat a elaborar i implantar un pla d’igualtat abans del 30 de juny d’aquest any.

A més, i dins del compliment de clàusules socials, es valorarà la creació d’ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% a través de l’execució de les activitats objectiu de subvenció, i el compromís de l’entitat a contractar i integrar a la seva plantilla persones amb diversitat funcional.

Amb la valoració d’aquests criteris es volen introduir millores i donar un major relleu a les clàusules socials, en la línia posada en marxa des de la Conselleria per a afavorir les noves fórmules de gestió socialment responsable.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOCV. El model de sol·licitud està a disposició dels interessats al portal de la Generalitat (www.gva.es) accedint als apartats de “Guia PROP”, “Tràmits i Serveis”.