La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà el 2017 un total de 11.711.450 euros per a despeses de manutenció dels nens, nenes i adolescents en acolliment familiar.

La directora general d’Infància i Adolescència, Rosa Molero, ha assegurat que les prestacions econòmiques que contribueixen a fer front a les despeses de manteniment dels nens, nenes i adolescents en acolliment familiar, s’han revisat i s’ha determinat per 2017 com a línies pressupostàries de crèdit ampliable.

Així mateix, segons ha explicat la directora general, la Conselleria d’Igualtat ha establert una nova fórmula de pagament de les ajudes establerta per la Conselleria d’Igualtat, “que aporta més tranquil·litat i seguretat a aquestes famílies per afrontar les despeses derivades de l’acolliment”.

Així, per garantir el cobrament de la prestació, s’ha modificat la normativa que la regula, de manera que s’ha configurat com un dret de les persones que acullen, i per tant, se’ls concedeix a totes elles, sense necessitat de realitzar un procediment de concurrència competitiva com succeeix en les restants subvencions.

A més, a part de tenir també la consideració de crèdits ampliables, els ajuts a les famílies acollidores s’han equiparat, perceben la mateixa quantitat les educadores que les extenses, són inembargables i la prestació no s’ha de renovar mentre es mantingui la situació que la genera , no com abans, que s’havia de sol·licitar anualment.

Es tracta, ha valorat Rosa Molero, d ‘ “un pressupost que té cura dels nostres nens i nenes i valora com correspon la solidaritat de les famílies que es lliuren al projecte acollidor”.

Referent a això ha assenyalat que un objectiu prioritari de les polítiques d’infància per a nens, nenes i adolescents que es troben en el sistema de protecció és “contribuir a la seva desinstitucionalització, especialment dels nens i nenes de menys de 7 anys d’edat, per als que l’acolliment familiar hauria de ser l’únic recurs quan es fa necessària la separació del seu nucli progenitor “, per tant,” és molt important impulsar accions que contribueixin a aconseguir que els nens, nenes i adolescents, en tot cas, es puguin desenvolupar en un ambient familiar “, ha precisat.

Línies pressupostàries PEIs

Pel que fa a les línies pressupostàries previstes per a 2017, la Conselleria d’Igualtat destinarà 6.523.480 als ajuts econòmics per a despeses de manutenció dels nens, nenes i adolescents en acolliments temporals i permanents en família extensa.

Molero ha indicat que la Generalitat prioritza l’acolliment familiar davant del residencial, i sempre que és possible l’acolliment en família extensa enfront de família educadora. L’acolliment en família extensa és el que duen a terme persones properes o familiars a causa d’una relació especial i qualificada relació afectiva o de parentiu.

En família educadora s’ha creat per 2017 una nova línia adscrita als acolliments especialitzats amb una dotació que ascendeix a 2.626.940 euros per acolliments familiars temporals i permanents tant de caràcter ordinari com especialitzat., Que permetrà cobrir la totalitat dels acollides en família educadora que estan vigents en 2016 i es podrien ampliar nous. A més d’una altra línia de 1.355.640 euros destinada a ajudes per compensació de despeses de manutenció per acolliments familiars especialitzats de nens, nenes i adolescents tutelats o en guarda en família educadora.

Els acolliments especialitzats realitzats per famílies educadores inscrites en el Registre de Famílies Educadora de la Comunitat Valenciana en aquesta modalitat, acullen nens / es que presenten alguna de les següents circumstàncies: trastorns greus de conducta, greu discapacitat física, psíquica o sensorial; trobar-se en estat de gestació o tenir fills a càrrec; constituir grups de tres o més germans acollits conjuntament; o haver estat en altres mesures de guarda que han resultat ineficaços.

Per als acolliments d’urgència es destinaran gairebé un milió d’euros, 982.630 ??,, la qual cosa suposa un augment del 25,64% respecte de l’actual pressupost. Pugen els ajuts a les famílies que acullen un nen o nena en un 6,04% i a les famílies que puguin acollir dos o més menors en un 26,17%.

“Aquest increment és conseqüència de la desaparició de les minoracions amb què el govern antic castigava inexplicablement les famílies que acollien més d’un nen o nena”, ha subratllat Rosa Molero.

Paral·lelament, el 2017 la conselleria d’Igualtat té revista una línia pressupostària de 222.760 destinades a ajudes per cobrir despeses extraordinàries que sorgeixen sobretot de la necessitat dels nens i nenes acollits per famílies educadores de rebre tractaments mèdics, odontològics, psicològics, psiquiàtrics o pedagògics , així com per a pròtesis, que no poden ser sufragats per la xarxa pública de recursos sanitaris,