La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha ampliat el dret a obtenir la targeta d’estacionament per mobilitat reduïda a persones amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa, segons es desprèn del decret publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), per qual es regula la concessió de la targeta d’estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional i mobilitat reduïda.

El decret estableix les condicions per a la concessió de la targeta d’estacionament d’acord amb la norma bàsica estatal, Reial Decret 1056/2014 de 12 de desembre, incorporant importants novetats respecte a l’anterior normativa autonòmica, com l’esmentada d’obtenir la targeta a les persones amb ceguesa, discapacitat visual greu o sordceguesa.

Així mateix, la normativa estén el dret a obtenir la targeta a les persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional que prestin serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència.

Una altra de les novetats que presenta el decret és la possibilitat de concedir aquesta targeta, per raons humanitàries, amb caràcter excepcional i provisional a persones que presentin mobilitat reduïda, encara que aquesta no hagi estat dictaminada oficialment, si pateixen una patologia de gravetat.

La concessió de la targeta li correspon a l’ajuntament de residència dels sol·licitants, seguint el procediment regulat en el decret. La validesa de la targeta dependrà de dos factors, l’edat de la persona titular i característiques del dictamen sobre la mobilitat, si és permanent o temporal i, en aquest cas, la validesa s’especificarà en la pròpia targeta.

Per a majors de 18 anys el termini de validesa s’ha fixat en 10 anys sempre que el dictamen determine l’existència d’una mobilitat reduïda o ceguesa, deficiència visual greu o sordceguesa amb caràcter permanent.

En el cas que la persona titular tingui una edat inferior als 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que en la durada de la mobilitat reduïda establerta en el dictamen assenyale un termini inferior i llavors s’ajustarà al mateix.

Pel que fa a les targetes amb caràcter excepcional i provisional, per raons humanitàries, la seva validesa serà d’un màxim d’un any, podent prorrogar-se sempre que les condicions ho requereixin.

En el seu articulat la nova normativa contempla també la creació del registre autonòmic de targetes d’estacionament per a persones amb discapacitat. Es tracta d’una mesura de control per evitar duplicitats de concessió de targetes per part dels ajuntaments.

Aquest decret ha estat consensuat amb les organitzacions més representatives de les persones amb diversitat funcional, els ajuntaments de major població i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Pel que fa als aspectes i característiques del model de targeta se segueix el model comunitari de la Unió Europea, però s’incorpora el títol de ‘targeta d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda’ imprès en totes les llengües oficials d’Espanya, de la Unió Europea i en braille.

places reservades

Tots els municipis de la Comunitat Valenciana han de disposar d’un mínim d’una plaça d’aparcament reservada i dissenyada per al seu ús per persones titulars de la targeta d’estacionament, per cada quaranta places o fracció de places d’aparcament en el seu nucli urbà. I a més, la mateixa proporció en els principals centres d’activitat.

Els municipis han d’habilitar els estacionaments i espais exclusius per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional amb mobilitat reduïda, de manera que estiguin ubicats en nombre i condicions adequades en tot el nucli urbà i, especialment, en àrees educatives, esportives, culturals, d’oci, d’atenció a la salut, biblioteques, centres comercials, etc.

Condicions d’ús

Entre les condicions generals de l’ús de la targeta d’estacionament, cal destacar que és única, personal i intransferible i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga transportat en el vehicle o sigui conduït pel mateix titular.

A més, la targeta només pot utilitzar-se en format original i no té validesa qualsevol tipus de fotocòpia o reproducció. Haurà de col·locar al parabrisa davanter de manera que el seu anvers siga llegible des de l’exterior del vehicle.

En el cas de targetes de persones físiques o jurídiques titulars de vehicles destinats al transport col·lectiu de persones amb diversitat funcional que prestin serveis socials de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència, estarà vinculada a un número de matrícula del vehicle destinat al transport col·lectiu i serà efectiu només quan transport de manera efectiva a aquestes persones.

Les actuals targetes d’estacionament emeses pels ajuntaments continuen vigents, d’acord el termini de validesa establert en la corresponent autorització municipal.