L’avantprojecte de Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària inicia el procés d’informació pública segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana d’aquest dijous, 26 de gener.

El termini per a la presentació d’observacions serà de 15 dies hàbils a partir d’aquest divendres i el text es pot consultar a la pàgina web de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori oa la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i mobilitat. Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es considerin interessades s’han de formular per escrit dirigit a aquesta Direcció General.

La Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària, que ha impulsat el departament dirigit per María José Salvador, té com a objecte l’establiment de normes i procediments de caràcter preventiu i correctiu, destinades a promoure la seguretat ferroviària en l’àmbit de competències de la Comunitat Valenciana i abastarà els requisits en matèria de seguretat del sistema en el seu conjunt, inclosa la gestió en condicions de seguretat de la infraestructura i de les operacions de trànsit i la interacció entre les diferents entitats ferroviàries i els administradors de la infraestructura.

Aquest text és pioner, ja que, cal recordar que no hi ha referents autonòmics referent a això, la regulació del transport per ferrocarril d’Andalusia, Catalunya i País Basc, no contempla un tractament específic i profund de l’aspecte de la seguretat; pel que aquest projecte aspira a convertir-se en un referent en el sector més focalitzat en els ferrocarrils urbans, suburbans, de curta distància i xarxes de tramvies.

Creació de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària

L’avantprojecte proposa la creació de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària que serà l’autoritat responsable en aquesta matèria, i funcionarà com a organisme autònom, personalitat jurídica pròpia i amb un alt grau d’independència per al compliment dels seus fins.

Aquesta característica permetrà avançar en una major eficàcia i transparència, en delimitar la seva específic comesa de les entitats gestores de la infraestructura i dels aspectes de la planificació i de la logística del transport públic.

Així mateix, s’aborda la regulació preventiva de la seguretat amb una visió integrada, que arriba als aspectes de projecció, construcció i manteniment del sistema ferroviari valencià, però també a les necessitats de les entitats ferroviàries i el personal adscrit a la circulació ferroviària.

Creació d’una Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris

D’altra banda, la investigació d’accidents i notificació d’incidents es veu reforçada mitjançant la creació d’una Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris, com a òrgan col·legiat permanent d’investigació tècnica d’accidents i incidents significatius. La seva composició atendrà a criteris de prestigi i qualificació professional en el sector, amb submissió del seu nomenament a l’acceptació o veto de Les Corts i un mecanisme de cooptació per a l’elecció de la persona que la presideixi, en nom de garantir la seva autonomia i independència .

L’avantprojecte de Llei també cataloga i classifica el sistema ferroviari per conèixer amb exactitud la disparitat de vehicles i xarxes que conformen el sistema ferroviari de la Comunitat i tenir així un millor control de l’àmbit d’aplicació de la futura llei i poder conèixer altres infraestructures com passos a nivell, control, energia, gestió del trànsit i senyalització, així com el sistema funcional de manteniment i explotació.

El text es complementa amb un catàleg d’annexos que regulen diversos aspectes per a la seva eficàcia immediata, sense perjudici de l’habilitació reglamentària per al seu desenvolupament i contínua adaptació pel Consel