La Diputació de Castelló està augmentant les clàusules socials en la contractació pública com una nova via de participació ètica i mediambiental amb la societat de la província.

Així, si bé és cert que la inclusió d’aquest tipus de criteris socials es va aprovar en el Ple de 22 de novembre de 2011, en els contractes més recents el Govern Provincial està incrementant aquest tipus de clàusules. No obstant això, el Govern Provincial és conscient de la importància que les administracions públiques exigeixin als seus licitadors el compliment de certs estàndards socials i ambientals, que faci que es produeixi una competència entre les empreses per complir-los i millorar-los per resultar adjudicataris.

La diputada d’Acció Social, Elena Vicente-Ruiz, ha explicat que “aquest tipus d’iniciatives per part de l’Administració Pública aporta a la ciutadania models d’empreses més responsables i els efectes positius es multipliquen gràcies a les sinergies que s’estableixen amb les diverses polítiques públiques. és per això que és tan important, a més de evidentment pel benefici social immediat que suposa la seva execució “.

En tots els contractes tramitats per procediment obert, se sol·licita a l’empresa que es va a proposar com a adjudicatària que acrediti que compleix amb el percentatge del 2% de personal amb discapacitat exigit per la Llei d’Integració Social o, si no, que compleix amb l’adopció de mesures alternatives prèvia declaració d’excepcionalitat. En més d’una ocasió el contracte no ha pogut adjudicar-se a empreses que incomplien aquesta obligació.

En alguns contractes com el de la gestió del paper usat, la gestió de piles usades o el transport complementari d’autobusos, s’ha exigit que l’empresa s’adscrivís a l’execució del contracte un percentatge del personal que estigués en risc d’exclusió social, acreditat convenientment .

En contractes recents com el servei de neteja o el de seguretat i vigilància, s’estableix l’obligació que l’empresa que estigués inicialment sotmesa en baixa temerària ha de demostrar aportant un estudi de viabilitat detallat, que pot complir amb tots els requeriments econòmics i d’una altra índole que imposa el conveni col·lectiu aplicable al sector, havent suposat aquesta mesura en el primer contracte, l’haver exclòs a una empresa que no va poder acreditar-ho.

També s’ha establert en el contracte de seguretat i vigilància una clàusula en matèria d’igualtat i de conciliació familiar com a condició d’execució, de manera que haurà de presentar a la Diputació el pla de mesures d’igualtat laboral i conciliació familiar, de manera que si no el complís, el contracte es resoldria.

En altres contractes com l’adquisició de vehicles o l’edició de llibres s’han introduït aspectes mediambientals, tant en la fase d’execució de contractes com en la fase de selecció del contractista, valorant ara la menor emissió de C02, NO i partícules, en el contracte de subministrament de vehicles i, en el contracte d’edició de llibres, exigint un màxim de colors, de gramatge del paper i altres.