La Diputació de Valencia ha aprovat el nou Programa de subvencions “Pacte de les alcaldies pel clima i l’energia 2016”, pel que es compromet a promocionar l’adhesió dels municipis de la província i a prestar-los suport financer i tècnic per al desenvolupament dels compromisos que adquirisquen els municipis amb la seua adhesió. Este Programa s’aprova com a conseqüència del Conveni subscrit entre la Diputació de València i la Direcció General d’Energia de la Comissió Europea, per tal d’actuar com a Coordinador Territorial del “Pacte d’Alcaldes” a la província, aprovat per acord de la Junta de Govern de 16 de febrer de 2016.

El diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha assenyalat que “esta iniciativa ha despertat un gran interès entre els municipis valencians, ja que des del passat mes de febrer fins a la data, s’ha incrementat la participació de 17 a 123 municipis adherits en la província de València”

Podran accedir a les ajudes els municipis amb una població inferior a 50.000 habitants i que estiguen adherits al “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia 2030”.

El finançament per part de la Diputació serà de entre el 70 y 100%, en funció de la població, del cost total de l’actuació i, en el cas de la modalitat C, serà del 80% del cost de l’actuació en tots els casos.

“Assumim els reptes establerts per la Comissió Europea i treballarem per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels nostres municipis en més d’un un 40% per al 2030, millorar l’eficiència energètica i fomentar l’ús d’energies sostenibles” ha conclòs Bort.

Modalitats del programa

Dins del Programa de subvencions hi ha tres modalitats que els ajuntaments podran sol·licitar en funció de la seua situació. En la modalitat A hauran de realitzar l’Inventari d’Emissions de Referència (IER), Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ARVCC) i Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES), per als municipis adherits que encara no han fet estos treballs.

La modalitat B inclou l’adaptació al nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia 2030” consistent en l’elaboració de l’Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic (ARVCC) i redacció d’un nou Pla d’Acció (PACES) que contemple una reducció d’emissions de CO2 del 40% des de l’any de referència fins al 2030, per als municipis que tenen un pla d’acció relatiu al pacte 2020 i que volen adaptar-se al nou pacte 2030.

Per últim, dins de la modalitat C, la Diputació subvencionarà la realització, per part del municipi, d’actuacions previstes en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (Pacte 2020) o en el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (Pacte 2030), per al municipis que volen desenvolupar alguna actuació contemplada en el seu pla d’acció, tant si es del pacte 2020 com 2030.

El Pacte de les Alcaldies

En 2008, la Comissió Europea va llançar la iniciativa denominada el “Pacte dels Alcaldes”, pel que els municipis es comprometien formalment a una reducció en el seu àmbit de les emissions de CO2, al menys del 20% fins al 2020.

El 15 d’Octubre de 2015, la Comissió Europea va proposar el nou “Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia 2030”, en el qual l’objectiu dels municipis és reduir al menys un 40% els gasos d’efecte d’hivernacle d’ací a 2030, així com promoure l’adopció de mesures conjuntes per a l’atenuació del canvi climàtic i l’adaptació a ell.

Per tal de traduir el seu compromís polític en mesures pràctiques i projectes, els firmants del Pacte hauran de preparar un Inventari d’Emissions de Referència i una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del Canvi Climàtic. Igualment, es comprometen a presentar, en el termini de dos anys a partir de la data en què la corporació municipal prenga la decisió d’adherir-se al Pacte 2030, un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) en el que es resumisquen les accions clau que planegen dur a terme. Posteriorment, hauran d’informar cada dos anys dels avanços realitzats.

Pots descarregar-te els models d’adhesió al nou Pacte 2030 en el següent enllaç :

http://www.dival.es/medio-ambiente/content/pacte-de-les-alcaldies-pel-clima-i-l-energia