El Consell ha aflorat pèrdues patrimonials per un total de 3.084,57 milions, a l’provisionar deutes i compromisos de l’anterior Consell durant l’elaboració del Compte General de l’Administració de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de donar una imatge fidel i ajustada del valor econòmic patrimonial de la Generalitat. La conseqüència d’aquests ajustos negatius, matisats per altres positius, com la inclusió en l’actiu de la Generalitat del valor de la totalitat dels centres educatius construïts per CIEGSA, és que el resultat econòmic patrimonial llança un desestalvi de 4.543,2 milions.

Segons les dades donades a conèixer aquest divendres, el resultat de la “neteja” comptable escomesa pel Consell, que per primera vegada una provisió de tots els deutes i compromisos de la Generalitat -heretats de l’anterior etapa-, és que el total dels actius de la Generaitat se situa en 20.426.000, mentre el passiu puja a 45.845.000. Els fons propis negatius ascendeixen a 25.419.000.

ajustaments negatius

Entre els ajustos negatius duts a terme destaca la inclusió del valor real de les participacions de la Generalitat en tot el sector públic, quan abans només s’incloïen mercantils i entitats de dret públic. En concret s’ha ajustat, per primera vegada en la història de la Generalitat, el valor comptabilitzat de les participacions de la Generalitat en els ens i organismes amb el patrimoni net, el que ha tingut un impacte de 471 milions de reducció en l’actiu. Així mateix, s’ha realitzat una provisió per insolvències pel deute a llarg i curt termini del sector públic assumida per la Generalitat, el que ha provocat una disminució de les inversions financeres temporals i permanents de 1.471 milions.

També s’han provisionat les pèrdues per entitats extingides amb 40.570.000. Es tracta d’entitats que ja estaven extingides, però de les que encara quedava per fer provisió una quantitat. En el seu conjunt, aquestes mesures dutes a terme sobre el sector públic i que persegueixen donar una imatge més fidel de la seva situació, seguint a més les indicacions de la Sindicatura de Comptes, han tingut un impacte conjunt de 1.982,97 milions d’increment de les pèrdues .

Entre els ajustos negatius fets també figuren provisions pel deute de Fira València (505 milions), pel deute de la SGR (200 milions), la multa de la Unió Europea (18.930.000), el deute dels avals d’IFA (9.690.000) i els avals fallits de la SGR i IFA (128,70 milions). Així mateix, també s’ha provisionat el finançament del Pla d’Infraestructures de les universitats (235.570.000), una despesa que es pagava anualment i que la Sindicatura va recomanar incloure-ho com una minoració de l’actiu.

La totalitat dels ajustos negatius arriba als 3.084,57 milions d’euros. Dins d’aquest import, destaca, en concret, la provisió per riscos i despeses derivada de “forats” heretats que experimenta un increment del 2.275% en passar de 31 milions a 753.

“Hem començat la neteja en els comptes de la Generalitat posant fi a l’enginyeria comptable de l’etapa anterior i al photoshop en els balanços econòmics. La prioritat és tenir una imatge real de la situació en què ens trobem, perquè els ciutadans tenen dret a conèixer la gestió que es porta a terme i el Consell ha de tenir les dades fidels per poder poder realitzar un diagnòstic ajustat de la situació i actuar en conseqüència “, ha assenyalat el conseller.

“El resultat patrimonial, fruit d’haver reconegut la situació real de la Generalitat, posa de manifest la necessitat per part del futur Govern central d’abordar una solució global a la situació financera de la Generalitat”, ha indicat Soler, qui ha puntualitzat que ” això suposa, no només donar solució a la infrafinançament valenciana, sinó també a la llosa del passiu acumulat durant 20 anys i que, segons el Compte General, puja a 45.845.000 “.

ajustaments positius

Entre els ajustos positius duts a terme destaca l’increment de l’Actiu per la incorporació del valor de la totalitat dels centres educatius de CIEGSA, seguint la recomanació de la Sindicatura de Comptes. En total, hi figuren ara donats d’alta com a actiu 1.309.000, quan abans només hi havia registrats 265 milions, de manera que l’increment net són 1.044.000. També s’incloïen 227 milions en béns mobles de centres educatius.

Així mateix, es contempla la reducció del Compte 409, que baixa un terç en passar de 1.291 milions a finals d’2.014-871,000,000 a la fi de 2015, i del Compte 411 que baixa un 25% en passar de 1.298 milions a finals de 2014-965.000.000 a finals de 2015. al respecte, cal destacar que els creditors a curt termini (que inclouen proveïdors, empreses i persones) es redueixen un 19,5% gràcies a la bona gestió de la Tresoreria. També figuren entre els ajustos positius la variació d’interessos meritats en 2014/2015 per import de 240 milions.